Till innehåll på sidan

Inlämning och bedömning vid examination med dator

Vanligt förekommande frågor och svar för dig som lärare/examinator som ska genomföra en tentamen med dator på campus eller annan plats.

Om inlämning av svar

Hur går det till om studenten ska lämna in handskrivna svar?

(Senast granskad 1 december 2021)

Vid övervakad examination med dator på campus

Då en tentamensvakt närvarar under examinationen ska inlämning av handskrivna lösningar ske som vanligt. Studenternas svar skannas och kan importeras till Canvas för att sedan bedömas digitalt. Läs mer om Skannade tentor till Canvas .

På valfri plats

Studenten kan lämna in handskrivna lösningar om examinator så önskar. Du som examinator kan även sätta det som krav för att uppgiften ska bli bedömd (observera att avsteg kan behöva göras för studenter med kompensatoriskt stöd från Funka).

Studenten ombeds då skriva på papper och fota av sin lösning och ladda upp dem. Se till att filtyper för bilduppladdning är tillåtna. Studenten är ansvarig att se till att lösningen är läsbar. En stark rekommendation är att låta studenterna testa funktionen med uppladdning innan tentamenstilfället genom att du gör en testuppgift i ditt befintliga kursrum.

Kommunicera tydligt med studenterna om hur du vill att lösningen ska läggas upp. Om du vill ha samtliga lösningar i en PDF eller om varje bild som studenten tar ska laddas upp enskilt och fördelas på flera PDF:er.

En praktisk instruktion till studenterna finns på sidan Lämna in handskriven text i Canvas .

Är sen inlämning av deluppgifter ok?

(Senast granskad 1 december 2021)

Det är upp till examinatorn att bestämma vad som är tillåtet för examinationen i examinatorns kurs. Det är viktigt att kommunicera en policy för sena inlämningar med studenterna före examinationen. Om en student har lämnat in i tid men missat att lämna in delar av uppgifter från examinationen är en vanlig fråga om uppgifterna kan lämnas in vid ett senare tillfälle, kanske flera dagar efter att examinationen skulle vara avslutad?

Generellt rekommenderas att kursens policy för hantering av sena inlämningar ska följas. Även om studenten har foto/timestamp som visar på att fotona är tagna/uppgifterna är skapade under examinationstiden så är det för en tekniskt kunnig person relativt enkelt går att modifiera timestamps och bevis för när dokument/bilder skapas. Om examinatorn ändå väljer att frångå policyn och exempelvis tillåta sen inlämning rekommenderas att inlämningen kombineras med en ny uppgift alternativt en munta.

Att kontakta studenter vid bedömningen

Hur gör man för att kontakta studenter via Zoom vid bedömning?

(Senast granskad 1 december 2021)

Du rekommenderas att i förväg boka tider då studenterna ska vara tillgängliga för samtal via Zoom. Ett bra tillvägagångssätt kan vara att tillhandahålla flera tider som studenterna kan boka in sig på, så att den som bedömer tentamen vet när den aktuella studenten är tillgänglig. För att nå en student via Zoom söker du i Zoom på studentens KTH-id.

Hur gör man när man ringer upp studenter? Var hittar man telefonnumret?

(Senast granskad 1 december 2021)

Inga kontaktuppgifter finns i Canvas, men de finns i Ladok. Antingen tar du själv fram studentuppgifterna från Ladok eller ber skolans kansli ta fram en lista med kontaktuppgifter.

Ska studenter kontaktas under bedömningen av examinationen och efter examinationen?

(Senast granskad 1 december 2021)

Lärare får slumpmässigt kontakta studenter när bedömning sker, ett fåtal eller alla beroende på vad som passar kursen. Viktigt är att studenter informeras i förväg om vad som gäller för examinationen. Vid samtalet går du och studenten igenom en eller flera av deras lösningar och bäst är om detta moment ses som en del av examinationen.

Examinator bör, om inte studenten svarar i Zoom göra minst två försök till att nå studenten under den bokade tiden. Svarar inte studenten då, eller återkommer inte studenten, kan uppgiften underkännas.

Studenterna behöver inför examinationen uppmanas att uppdatera sina telefonnummer i Ladok.

Får vi göra en slumpmässig muntlig uppföljning efter examinationen?

(Senast granskad 1 december 2021)

Ja, detta är tillåtet förutsatt att studenterna informeras om detta i förväg. Det är även bra att studenterna informeras om ungefär när detta kan komma att ske. Samtal till studenterna ska om möjligt ske dagtid mellan kl 8-17. Om studenten inte svarar/återkommer till dig ges totalt tre försök, annars bedöms examinationen som ogiltig. Du rekommenderas att i förväg boka tider då studenterna ska vara tillgängliga för samtal via telefon eller Zoom.

Vad gör jag som examinator om studenten inte kan redogöra för sina svar?

(Senast granskad 1 december 2021)

Om studenten inte kan redogöra för de svar som lämnats in hanteras ärendet enligt KTHs vanliga regler för försök till vilseledande vid examination. Mer information om disciplinärenden . Kontakta din GA/studierektor om du är osäker på hur detta går till.

Kontakt angående examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-12-09
Om examinationsformer och utformning av examination
Inlämning och bedömning vid examination med dator
FAQ för examination i datorsal med KTH Digicertus Exam
FAQ KTH Import Exams
Tentamen med Zoom
Examinatorns ansvar vid tentamen med Zoom
Stöd studenter vid tentamen med Zoom
Tekniska problem vid digital examination
Övriga frågor