Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Examinatorns ansvar vid tentamen med Zoom

Vanligt förekommande frågor och svar för dig som examinator som ska genomföra en tentamen med Zoom. Dessa frågor och svar berör framförallt det ansvar som du som examinator har före, under och efter genomförd examination.

Vad krävs vad gäller tillgänglighet under tentatiden?

(Senast granskad 23 februari 2023)

Precis som vid en vanlig tenta måste du som examinator vara tillgänglig för att kunna besvara eventuella frågor. Läs mer om examinators ansvar på sidorna om examinators roll vid tentamen med zoomnärvaro .

Vad gör jag om det blir tekniska problem under tentan?

(Senast granskad 23 februari 2023)

Zoomansvarig person, examinatorer eller mötesvärdar rekommenderas att vid tekniska problem kontakta supporten direkt via telefon på 08-790 66 00 och ange att support under pågående examination behövs för att få så snabb hjälp som möjligt.

Hur arbetar jag för att minimera risken att studenterna fuskar?

(Senast granskad 23 februari 2023)

Rekommendationer om hur man kan minimera riskerna att studenterna fuskar under examination med Zoomnärvaro:

  • Utforma mötet mellan student och lärare i breakoutrummet så att det passar kursen och examination.
  • Dela upp tentamen i delar med rast mellan, det kan vara bra ha ett par slumpade uppgifter per del om möjligt.
  • Släpp en fråga i taget, använd lösenord för applikationer där det är möjligt.
  • Använda slumptal i räkneuppgifter, läs mer på sidan Examination med bra slumpade värden .
  • Variera tentamenslydelsen så att varje student får en unik tenta. Information om hur du slumpar uppgifter finns på sidan Slumpa inlämningsuppgifter vid examination .
  • Tillåt inte headset/hörlurar i enlighet med ordinarie tentamensregler. 
  • Använd plagieringskontroll där det är möjligt.

Meddela studenterna att ordinarie tentamensregler gäller (bortsett från regler om sen ankomst). 

Det är under tentamen med Zoom möjligt för en student att exempelvis mejla till valfri person den lösning som hen just skickade in via sin telefon. Används Zoomchatten för detta syns det i chatt-loggen. En chatt-logg som sparas från huvudrummet sparar inte meddelanden som skickats i breakoutrum, men en student i ett breakoutrum kan inte skriva meddelanden till studenter i huvudrummet. Eftersom kommunikation under tentamen är möjligt för studenterna är det extra viktigt att genomföra uppföljande muntor under tentamenstiden, där studenten får redogöra för hur hen tänkte då uppgiften löstes.

Uppdelad examination och pauser under examinationen - hur gör man?

(Senast granskad 23 februari 2023)

Ett sätt att genomföra tentamen med Zoom är att tentan delas upp i delar för att studenterna ska kunna ta pauser. Vid en uppdelad tentamen löser studenten en delmängd av frågorna som sedans lämnas in innan pausen. Efter pausen får studenterna nästa del osv. Hur tentan delas upp är upp till varje examinator att bestämma. Olika tentamensupplägg medför olika sätt att dela upp uppgiftslydelsen på. För uppdelade tentor rekommenderas följande:

  • Om möjligt, se till att varje del innehåller minst två uppgifter.
  • Du behöver tydligt kommunicera om studenten behöver vara med på alla delar eller kan lämna in bara delar av tentan.
  • Ge studenterna minst 10 minuters paus mellan delarna.

Tentamenstiden ska vara den samma för samtliga studenter bortsett från studenter med kompensatoriskt stöd och förlängd skrivtid. Du som examinator bestämmer om tiden för tentamen förlängs på grund av pauser, detta skall då kommuniceras till studenterna i förväg.

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination