Till innehåll på sidan

Examinatorns ansvar vid tentamen med Zoom

Vanligt förekommande frågor och svar för dig som lärare/examinator som ska genomföra en tentamen med Zoom.

Vad krävs exakt vad gäller tillgänglighet under tentatiden?

(Senast granskad 8 december 2021)

Precis som vid en vanlig tenta måste du som examinator vara tillgänglig för att kunna besvara eventuella frågor. Läs mer om examinators ansvar på sidorna om examinators roll vid tentamen med zoomnärvaro .

Vad gör jag om det blir tekniska problem under tentan?

(Senast granskad 8 december 2021)

Zoomansvarig person, examinatorer eller mötesvärdar rekommenderas att vid tekniska problem kontakta supporten direkt via telefon på 08-790 66 00 och ange att ”support under pågående examination” behövs för att få så snabb hjälp som möjligt.

Hur arbetar jag för att minimera risken att studenterna fuskar?

(Senast granskad 8 december 2021)

Rekommendationer om hur man kan minimera riskerna att studenterna fuskar:

  • Utforma mötet mellan student och lärare i breakoutrummet så att det passar kursen och examination.
  • Dela upp tentamen i delar med rast mellan, det kan vara bra ha ett par slumpade uppgifter per del om möjligt.
  • Släpp en fråga i taget, använd lösenord för de applikationer där det är möjligt.
  • Använda slumptal i räkneuppgifter, läs mer på sidan Examination med bra slumpade värden .
  • Variera tentamenslydelsen så att varje student får en unik tenta, läs mer om hur du slumpar uppgifter på sidan Slumpa fram frågor i Canvas .
  • Tillåt inte headset/hörlurar i enlighet med ordinarie tentamensregler. 
  • Använd plagieringskontroll där det är möjligt.

Meddela studenterna att ordinarie tentamensregler gäller (bortsett från regler om sen ankomst). 

Det är under tentamen med Zoom möjligt för en student att exempelvis mejla till valfri person den lösning som hen just skickade in via sin telefon. Används zoom-chatten för detta syns det i chatt-loggen. En chatt-logg som sparas från huvudrummet sparar inte meddelanden som skickats i breakoutrum, men en student i ett breakoutrum kan inte skriva meddelanden till studenter i huvudrummet. Då kommunikation under tentamen är möjligt för studenterna är det extra viktigt att genomföra uppföljande muntor under tentamenstiden, där studenterna får redogöra för hur hen tänkte då uppgiften löstes.

Uppdelad examination och pauser under examinationen - hur gör man?

(Senast granskad 8 december 2021)

Ett sätt att genomföra tentamen med Zoom är att tentan delas upp i delar för att studenterna ska kunna ta pauser. Vid en uppdelad tentamen löser studenten en delmängd av frågorna som sedans lämnas in innan pausen. Efter pausen får studenterna nästa del osv. Hur tentan delas upp är upp till varje examinator att bestämma. Olika tentamensupplägg medför olika sätt att dela upp uppgiftslydelsen på. För uppdelade tentor rekommenderas följande:

  • Om möjligt, se till att varje del innehåller minst två uppgifter.
  • Du behöver tydligt kommunicera om studenten behöver vara med på alla delar eller kan lämna in bara delar av tentan.
  • Ge studenterna minst 10 minuters paus mellan delarna.

Tentamenstiden ska vara den samma för samtliga studenter bortsett från studenter med kompensatoriskt stöd och förlängd skrivtid. Du som examinator bestämmer om tiden för tentamen förlängs pga. pauser, detta skall då kommuniceras till studenterna i förväg.

Kontakt angående examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-15
Om examinationsformer och utformning av examination
Inlämning och bedömning vid examination med dator
FAQ för examination i datorsal med KTH Digicertus Exam
FAQ KTH Import Exams
Tentamen med Zoom
Examinatorns ansvar vid tentamen med Zoom
Stöd studenter vid tentamen med Zoom
Tekniska problem vid digital examination
Övriga frågor