Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om examinationsformer och utformning av examination

Vanligt förekommande frågor och svar för dig som lärare/examinator som vill utforma en examination med digitala inslag.

Hur gör jag en examination som examinerar alla lärandemålen?

(Senast granskad 21 februari 2023)

Det är rekommenderat att utforma examinationen så att studenterna har möjlighet att visa lärandemålen vid flera tillfällen, exempelvis genom kontinuerlig examination. I vår Exempelbank för examinationsupplägg  kan du ta inspiration från hur andra kurser valt att examinera. Du kan även läsa mer om hur man kan tänka vid val av examinationsmetod .

Hur gör jag vid munta, alla kan ju inte examineras samtidigt?

(Senast granskad 21 februari 2023)

Om man examinerar genom muntor kan man sprida ut muntorna över flera dagar. Tidig planering och tydlig kommunikation med studenterna är viktigt. Ett tips för enklare hantering kan vara att anordna grupptider, där studenterna redovisar individuellt för examinator och varandra.

Muntlig examination

Ett alternativ är att genomföra muntan som en videoinlämning, då kan inlämning ske samtidigt. Videoinlämning vid examination

Går det att genomföra tentamen på E-nivå i en kurs med betygsskalan A-F?

(Senast granskad 21 februari 2023)

Det är tillåtet att ha delmoment i en kurs där studenterna kan redogöra för olika betygsnivåer, exempelvis en tentamen där studenterna enbart kan visa kunskaper för godkänt i kursen och ej högre betyg. Viktigt är dock att examination sker enligt det som anges i kursplanen.

Är det möjligt att göra en tenta (t.ex. en hemtenta) som ska mejlas in?

(Senast granskad 30 september 2021)

Det är möjligt men vi rekommenderar att du använder Canvas uppgifter för inlämningar. Om du har en inlämning i Canvas kan du koppla på Ouriginal för att kunna granska filen gällande plagiering och det blir enklare för studenterna att hitta din bedömning.

Hemexamination

Hur gör jag om jag vill dela ut olika versioner av examinationen/tentan till studenterna?

(Senast granskad 21 februari 2023)

Det finns flera olika sätt att åstadkomma detta beroende på hur examinationen utformas och på vilket sätt du har tänkt att distribuera tentamenslydelsen. Kontakta e-learning@kth.se   för handledning kring utformningen av din examination och kontakta it-support@kth.se  för tekniska frågor om t.ex. Canvas eller Möbius som examinationsverktyg.

Jag använder en frågedatabas som jag tänkt utöka och förbättra inför varje kursomgång. Vad gäller angående utlämning av tenta?

(Senast granskad 21 februari 2023)

Det finns möjlighet att åberopa sekretess för examinationsgrundande prov som ingår i en frågebank. Det digitala provet blir allmän handling så fort provet görs, men kan beläggas med sekretess om det är standardiserat. Stöd för detta återfinns i 17 kap. 4 § offentlighets och sekretesslagen (OSL): ”Sekretess gäller för uppgift som ingår i eller utgör underlag för kunskapsprov eller psykologiskt prov under en myndighets överinseende, om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs.”
Så länge samma provhandlingar används gäller möjlighet att åberopa sekretess för uppgifterna i dessa.

Följande omfattas inte av möjlighet till åberopande om sekretess:

  • Databasfrågor som är unika för ett examinationstillfälle, dvs ej standardiserade
  • Databasfrågor som inte är examinationsgrundande

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination