Till innehåll på sidan

5 Lägga schema

Schemaförslag läggs för alla kurstillfällen.

Ingår i process

Schemalägga termin

Starthändelse

Förberedelserna inför schemaläggning är klara.

Resulterar i

Schemaförslag för alla kurstillfällen finns lagda.

Aktörer

Schema

Arbetsgång

Stora tentor som upptar flertalet av alla salar schemaläggs först av allt.

Därefter schemaläggs de kurstillfällen för programkurser, som utifrån kriterier som beskrivs i aktivitet nr.4 bedöms behöva läggas tidigt. Resterande kurstillfällen för programmen läggs därefter. Aktiviterna läses autmatiskt över från TimeEdit Preferences till TimeEdit Core. 

I samband med att ett kurstillfälle schemaläggs bokas även dess tillhörande tenta och omtenta, om sådana beställts i schemaunderlaget. Omtenta bokas på ’kurs’ i schemaläggningssystemet, allt annat bokas på ’kurstillfälle’.  

Moduler återanvänds för masterkurserna om möjligt, annars sätts nya.

När alla kurstillfällen för programmen är schemalagda läggs mindre programaktiviteter in där de passar med schemat.

Slutligen beställs en lista från KOPPS, över de kurstillfällen som inte är kopplade till något program, varpå även dessa kurstillfällen schemaläggs. 

Riktlinjer och praxis 

Grundläggande för all schemaläggning

 • Centrala schemaläggningen schemalägger programkurser som anges i respektive programs läsårsplan, samt vissa andra kurser där schemaläggning har beställts; t.ex. Språk. Övriga kurser beställer lokal via lokalbokningen efter slutgiltigt schema.
 • Läsperiodsindelning ska följas, behov av undervisning utanför termin kräver tillstånd från rektor. Tentor i tentaperioder och omtentor i omtentaperioder.
 • Kurs med 20 eller färre studenter schemaläggs utan sal. Se beslut V-2006-1463. Kursen ges i egen sal, alt. bokar via lokalbokning efter slutgiltigt schema.
 • Modulschema (fasta dagar och tider) tillämpas för alla kurser på masternivå. Se beslut V-2014-0453. Fåtal kurser är undantagna.
 • 2-timmarspass läggs kl 8-10, 10-12, 13-15, 15-17 och lunch kl 12-13. Se beslut V-2006-1463.
 • Obligatoriska kurser i första hand på "favorittiderna" 10:00 och 13:00, valfria kurser kl 8:00 och 15:00.
 • I första hand krockfritt för obligatoriska kurser, efterstävas även för övriga.
 • Sal tilldelas utifrån typ, storlek och geografisk placering (nära+flera grupper i samma hus).
 • KS läggs om möjligt kl.8.00, annars kl.13. Om möjligt, efterföljande håltimme, för att möjliggöra förlängd skrivningstid för Funka-studenter.
 • Tentor schemaläggs kl. 8.00 och kl 14.00 på vardagar samt kl 9.00 på lördagar. Detta förenklar Funkas tentasamordning, samt frigör salarna mellan tentor.
 • Tretimmarspass kan schemaläggas kl. 15-18.
 • Schemat visar bara hela timmar. Halvtimmar eller akademisk kvart måste kommuniceras på annat håll.

Principer på programnivå

 • Sammanhållet schema över dagen för studentgrupp - i möjligaste mån undvika håltimmar.
 • Blanda föreläsningar och andra moment över dagen, samt blanda olika kurser över dagen.
 • Minimera långa förflyttningar mellan undervisningsmoment. Särskilt viktigt då undervisning sker på olika campus. Hänsyn tas till restid mellan olika campus.
 • Hänsyn tas till samläsningar mellan kurser och/eller studentgrupper.

Principer på kursnivå

 • Strikt hänsyn tas till kursens ordningsföljd för moment, så som det är beställt i schemaunderlaget.
 •  I möjligaste tas hänsyn till placering i vecka så som det är beställt i schemaunderlaget.
 • Kurser ska generellt spridas ut över veckan och perioden.
 • Försöka använda samma dag/tid i alla veckor som kursen går.

Styrande dokument

Beslutad läsårsindelning

V-2006-1463 Riktlinjer inom schemaläggning och lokalanvändning

V-2014-0453 Införande av modulschema på KTH:s masterprogram

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

KOPPS

TimeEdit Preferences (schemaunderlag)

TimeEdit Core (schemaläggning)

KTH Places

Beskriven av

Schema

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-12-07
1 Informera skolor om terminsplanering
2 Läsårsplan för termin fastställs i KOPPS
3 Fylla i schemaunderlag
4 Förbereda schemaläggning
5 Lägga schema
6 Skicka ut remiss
7 Granska schema och lämna synpunkter
8 Åtgärda svaren
9 Publicera slutversion