Till innehåll på sidan

6 Skicka ut remiss

Länk till preliminärt schema mailas ut.

Ingår i process

Schemalägga termin

Starthändelse

1 april för höstterminen

1 oktober för vårterminen

Resulterar i

Studierektorer, kanslipersonal, skolornas administratörer, programansvariga, kursansvariga, lärare m.fl. ser hur schemat ser ut preliminärt och har möjlighet att komma med synpunkter.

Aktörer

Schema

Beskrivning

Schemaläggarna skapar en remissvy i TimeEdit där alla KTH-anställda kan logga in och titta på schemaförslaget. 

Länk till remissvyn skickas till skolornas schemafunktionsmail. Skolorna väljer själva vem som ska anslutas till respektive funktionsmail.

I mailet formuleras vad som förväntas av remissgranskaren. Bland annat påminns om att tentor ska ses över extra noga eftersom dessa inte får byta tid efter publicering, enligt Riktlinje om läsårets förläggning och planering.

Styrande dokument

Riktlinje om årets förläggning och planering

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

TimeEdit

Mailutskick till skolornas funktionmailadresser

Beskriven av

Schema

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-12-07
1 Informera skolor om terminsplanering
2 Läsårsplan för termin fastställs i KOPPS
3 Fylla i schemaunderlag
4 Förbereda schemaläggning
5 Lägga schema
6 Skicka ut remiss
7 Granska schema och lämna synpunkter
8 Åtgärda svaren
9 Publicera slutversion