Till innehåll på sidan

Medarbetarsamtal, samverkan mellan chef och enskild medarbetare

Enligt KTH:s samverkansavtal har samtliga medarbetare på KTH rätt till medarbetarsamtal med sin närmsta chef minst en gång per år. Medarbetarsamtalet ska ge medarbetaren en möjlighet att tillsammans med sin chef diskutera den egna insatsen och få ökad förståelse för dess del i ett större sammanhang.

Medarbetarsamtal är en av både chef och medarbetare väl förberedd systematisk och strukturerad dialog för att gemensamt komma fram till en individuell handlings- och utvecklingsplan för medarbetaren. Planen utgör ett stöd för att uppnå verksamhetens mål, både KTH-övergripande och arbetsplatsspecifika. Medarbetare och chef kan tillsammans utveckla och förbättra arbetsinsatser och arbetsprocesser. Alla medarbetare har därigenom möjlighet att påverka sin och arbetsgruppens utveckling.

Chef och medarbetare bör utgå ifrån följande frågeformulär så att båda kan förbereda sig inför samtalet. 

Guide och frågeformulär inför medarbetarsamtal (docx 61 kB)

Medarbetarsamtalet ska dokumenteras. Här finns det en mall för dokumentation av medarbetarsamtal.

Dokumentation av medarbetarsamtal

Som chef bör du också förbereda dig inför medarbetarsamtalet. Nedan finns en guide som kan användas.

Guide för chefer inför medarbetarsamtal

Varför ska vi ha ett medarbetarsamtal?

Syftet med medarbetarsamtalet är att skapa tydlighet om:

 • Verksamhetsmålen
 • Medarbetarens arbetsuppgifter
 • Medarbetarens och verksamhetens kompetensutvecklingsbehov
 • Chefens respektive medarbetarens förväntningar

Nytta för chefen:

 • Fördjupad kunskap om medarbetarens arbetssituation och prestation
 • Underlag för utveckling och planering
 • En samlad bild av gruppens kapacitet och utvecklingsbehov
 • Synpunkter på hur chefen fungerar som ledare

Nytta för medarbetaren:

 • Lämna synpunkter som gäller det egna arbetet
 • Framföra önskemål om den egna utvecklingen
 • Diskutera samarbete och relation med chefen
 • Få chefens syn på de egna arbetsinsatserna
 • Tillsammans med chefen fastställa de personliga målen

Gemensam nytta:

 • Förena verksamhetens och medarbetarens mål
 • Stämma av medarbetarens kompetens
 • Stämma av att tidigare mål blivit uppfyllda
 • Upprättande av individuell utvecklingsplan
 • Diskutera hälsa och hälsofrämjande åtgärder