Till innehåll på sidan

Inställningar av Uppgifter för examination

Genom att följa denna guide skapar du en uppgift med bra inställningar som gör examinationen enklare att hantera. Du ställer bland annat in anonym bedömning så att både den som bedöms och bedömer är dolda för varandra och du ordnar så att resultatet från uppgiften enkelt går att överföra till Ladok med hjälp av funktionen "Transfer to Ladok".

Inställningar för kursrummet

För att möjliggöra anonym bedömning (vilket rekommenderas) behöver du först aktivera funktionen i det Canvasrum uppgiften ska vara i. Om det aktuella Canvasrummet är förberett med en av KTH:s mallar kan denna inställning redan vara justerad. För att göra eller kontrollera inställningen, gå till "inställningar" (settings) för kursen.

Skärmdump, visar inställningar i kursrumsmenyn

Välj den femte fliken "Funktionsalternativ" (Feature Options). Aktivera funktionen "Anonym bedömning" (Anonymous grading) och "Anonyma lärarnoteringar" (Anonymous instructor annotations) genom att klicka på symbolen i kolumnen för funktionens "Tillstånd" (State). Visas en grön bock är funktionen aktiverad. 

Skärmdump: Visar funktionsalternativ, där anonym bedömning och anonyma lärarnoteringar är valda

Nu har alternativet för anonyma lärarnoteringar blivit synligt i inställningarna för en uppgift och vi kan där välja att använda funktionen.

Skapa en uppgift i Canvas

Gå till "Uppgifter" (Assignments) i den vänstra navigeringsmenyn.

Klicka knappen uppe till höger "+ Uppgift" (+ Assignment).

Skärmdump. Visar knappen för att skapa en uppgift

Nu har du skapat en uppgift som behöver ställas in för att passa din examination.

Inställningar i inlämningsuppgiften

Följande inställningar är möjliga för en inlämningsuppgift. Under rubrikerna nedan och i bilderna anges en rekommendation för hur "uppgifter" (assignments) för examination ska ställas in. 

  1. Information till studenterna
  2. Hantera uppgiftens resultat
  3. Styr inlämning
  4. Arbetsmetod och granskning
  5. Anonym bedömning
  6. Tilldela

1. Information till studenterna

Uppgiftens namn

Välj namn på uppgiften så att studenterna förstår vilken uppgift det är. Exempelvis:
"Inlämning tentamensuppgift, kursnamn, tentamensdatum" eller "Fråga 1 Inlämning för lösning".

Uppgiftens information till studenterna

Du kan skriva in information om studenternas uppgift direkt. Det går också att lägga till en fil i uppgiften. Det du skriver här kommer tydligt visas för studenterna men först då de kan gå in i och öppnar uppgiften. Oavsett hur du väljer att presentera tentamenslydelsen, i en quiz, i en fil eller direkt i uppgiften, var tydlig med att informera studenterna om var de hittar informationen och vad studenterna ska ladda upp för att inlämningen ska vara korrekt. Exempelvis: "Här ska du ladda upp en pdf på din inskannade lösning av uppgift ett, frågan fick du tilldelad i quizet med namn..."

2. Hantera uppgiftens resultat

Skärmdump inställningar inlämningsuppgift. Rekommendationerna för textinlämning är inställt.

Poäng

Ska visa vad hela uppgiften som ska lämnas in är värd. Använder du Canvas för sammanvägning av flera uppgifter ska denna poäng spegla hur viktig uppgiften är jämfört med andra.

Uppgiftsgrupp

Valfri grupp. Är främst en funktion för att sammanväga uppgifters resultat i Canvas men kan också användas för att göra sidan "Uppgifter" tydligare för studenterna då den är publicerad istället för moduler. Läs mer om sammanvägning av uppgifter i Canvas .

Visa omdöme som

För att använda funktionen KTH Transfer to Ladok och överföra studenternas resultat till Ladok, använd "Bokstavsomdöme" och bedömningsschemat kallat "AF-betygsschema (inklusive Fx)" eller "Godkänt/Underkänt betygsschema 80%", beroende på vilka betyg som används för Ladok-modulen. Alternativt skapa ett eget bedömningsschema. Det måste dock innehålla samma versaler som används i uppgiftens motsvarighet i Ladok för att Transfer to Ladok ska fungera. Om du planerar att inte använda något Bedömningsschema eller Transfer to Ladok rekommenderas att du väljer den enklare inställningen "Poäng". Läs mer om bedömningsscheman .

3. Styr inlämning

Skärmdump inställningar inlämningsuppgift. Rekommendationerna för textinlämning är inställt.

Inlämningstyp

Välj Online, Filuppladdningar och begränsa till den typ av filer du vill ta emot (pdf rekommenderas). Ska studenterna skriva i ett textredigeringsprogram bör du ibland tillåta andra filtyper än om de ska skriva för hand och fota det de skrivit. Var tydlig med att i förväg informera studenterna om att endast vissa filtyper kommer fungera. Studenterna behöver denna information så att de kan kontrollera att de har program som kan presstera förväntad filtyp. Förslagsvis för textredigeringsprogram kan du tillåta pdf, doc, docx, odt, txt och rtf. Ska studenterna fota kan du förslagsvis tillåta pdf, jpg, jpeg och png. Välj filer som du vill arbeta i då du bedömer. Canvas speedgrader fungerar bäst med pdf-filer.

Inlämningsförsök

Välj "begränsad" och sedan 1 i rutan för antal försök för att det inte ska bli oklart vilket dokument som ska bedömas.

4. Arbetsmetod och granskning

Skärmdump inställningar inlämningsuppgift. Rekommendationerna för textinlämning är inställt.

Plagieringsgranskning

Välj "Inga" om filen som lämnas in är inskannad eller "Ouriginal" för datorskriven text. Se till att "Visa rapport för studenter" är satt till "Aldrig".

Gruppuppgift

Nej (eller Ja om uppgiften ska lösas och lämnas in gemensamt av en grupp studenter)

Kamratrespons

Nej (eller Ja om uppgiften är tänkt för kamratåterkoppling)

5. Anonym bedömning

Skärmdump inställningar inlämningsuppgift. Rekommendationerna för textinlämning är inställt.

Anonym bedömning

Nej. Anonym bedömning rekommenderas att användas men för att i bedömningsöversikten se status på studenternas inlämningar rekommenderas att anonym bedömning istället aktiveras i SpeedGrader och ej här i uppgiften. Om du väljer att aktivera funktionen här genom att kryssa i "Bedömare kan inte se studenternas namn" kommer studenternas resultat att vara helt anonyma, både i bedömningsöversikten och i SpeedGrader. Du kan då exempelvis inte se vilka som lämnat in eller om någon lämnat in för sent m.m. Du kan dock när du vill, exempelvis då bedömningen är klar bocka ur rutan och då se vilken student som lämnat in i tid eller inte.

Anonyma lärarnoteringar

Ja. Studenterna ser ej vem som skrivit kommentarer i och bedömt deras uppgift. Denna inställning är enbart synlig om den blivit aktiverad i Canvasrummet så som inledningsvis beskrevs i denna guide. Inställningen rekommenderas då lärare och assistenter ibland blivit kontaktade via Facebook eller snarlikt och blivit ombedda att redogöra för varför de bedömt som de gjort. Om en student önskar ta reda på vem som bedömt vilken uppgift ska KTHs vanliga rutin för hantering av tentamensfrågor användas.

6. Tilldela

Skärmdump inställningar inlämningsuppgift. Rekommendationerna för textinlämning är inställt.

Justera publiceringsdatum och tid för att passa din tentamen.
Tilldela till: Välj de studenter som inlämningstiderna ska gälla för, du kan välja alla, olika sektioner och olika individer. Du kan skapa flera olika tilldelningsinställningar för samma uppgift med hjälp av "+ Lägg till".
Inlämningsdatum: ställ in till sluttiden på examinationen.
Tillgänglig från: ställ in den tid då studenterna först ska se uppgiftens innehåll, rubriken kommer de se då uppgiften publiceras.
Tillgänglig till: ställ in så att uppgiften är synligt en halvtimme längre än inlämningsdatumet ifall något tekniskt strul skulle uppstå. Du kommer tydligt se i bedömningsöversikten vilka som lämnat in efter "Inlämningsdatum" sluttiden.
Läs mer om Tillgänglighetsperiod och inlämningsdatum .

7. Spara

Tryck på knappen "Spara" längst ner, då sparar du uppgiften och dess inställningar.

8. Bedömning med lärandemål (frivilligt)

Då uppgiften har sparats kan du välja att lägga till en matris med lärandemål inför feedback och bedömning. Det möjliggör att du kan bedöma uppgiften direkt kopplat till lärandemålen på både ett formativt eller ett summativt sätt. Detta är frivilligt, SpeedGrader och bedömningsarbetet fungerar br att genomföra även utan en matris med lärandemål.

Läs mer om Funktionen Lärandemål i Canvas

Publicera uppgiften

Skärmdump visar symbolen för publicerad och ej publicerad

Kontroller att uppgiften är publicerad och publicera den om den inte är det genom att klicka på symbolen för opublicerad. Studenterna kommer se att uppgiften finns samt dess rubrik då den är publicerad. De kommer först se innehållet för uppgiften vid tiden för "Tillgänglig från".

Då uppgiften är skapad och publiceras ska den placeras på ett ställe där studenterna enkelt kan hitta den. Rekommendationen är att du helst använder moduler eller att du har sidan för alla uppgifter publicerad. Läs mer om hur moduler fungerar .

 Använd "Student vy" (Student view) och dubbelkolla att uppgiften verkligen syns och är låst. På "Startsida" (Home) klicka på "Student vy" (Student view) knappen för att granska kursen som student.

Skärmdump, studentvy är markerat

Skapa en inlämningsuppgift för varje fråga i tentamenslydelsen

För att förenkla bedömningen av en tentamens olika uppgifter rekommenderas att studenterna får lämna in varje tentamensuppgift i olika uppgifter i Canvas. Samt en Canvas uppgift för inlämning av kladdpapper. Skapa en uppgift med de inställningar som passar din tentamen.

Du kan kopiera en redan skapad uppgift för att spara tid och bara behöva göra inställningarna en gång. Skapa en uppgift med de inställningar som passar din tentamen. Kopiera sedan den uppgiften genom att trycka på de tre punkterna för uppgiften i fråga, välj "Kopiera" (Duplicate). Namnge kopian med ett eget lämpligt namn och granska att samtliga inställningar överförts korrekt.

Skärmdump som visar trepunktsmenyn och valet kopiera

Exempel på uppgifter för examination

Bilden nedan visar hur en tentamen rekommenderas att se ut i Canvas. Tentamens uppgifterna slumpas till studenterna genom ett quiz och inlämning sker i separata uppgifter. Tentamens Canvasdelar redovisas tydligt i moduler så att studenten enkelt kan överblicka hela examinationens tekniska lösning.
Lär dig mer om hur du ordnar ett quiz för att slumpa uppgifter  eller hur du hanterar moduler .

Skärmdump, visar quiz, 5 uppgifter för inlämning och en inlämning för kladdpapper tydligt publicerat
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-07