Till innehåll på sidan

Rekommendationer för lärare

Kurser förväntas idag innehålla digitala inslag, men det kan vara svårt att komma igång med. Därför skapades dessa rekommendationer, som hjälper dig som lärare igenom planering, genomförande och förbättring av din kurs. Rekommendationerna är fastställda av grundutbildningsutskottet på KTH.

Innehållet på denna sida är fastställt av utbildningsnämndens grundutbildningsutskott .

Anpassa rekommendationerna till din kurs

Varje utbildningssituation är unik och som lärare bör du därför kritiskt förhålla dig till dessa rekommendationer. Fundera på hur de är eller inte är relevanta för just din kurs.

Planering av digital utbildning

Med digital utbildning avses campusutbildning eller distansutbildning som använder digitala verktyg. När du planerar din digitala utbildning rekommenderar vi följande:

 • Börja enkelt
 • Basera på kunskap
 • Använd i första hand de digitala verktyg som stöds av KTH
 • Använd pedagogiska stödresurser
 • Använd kompletterande undervisningsmetoder
 • Använd olika bedömningsmetoder.

Börja enkelt

Börja med att prova undervisningsmetoder och digitala verktyg som du kan hantera utan att de känns allt för komplicerade. När du känner dig trygg med dessa kan du sedan gå vidare och prova nytt och mer komplicerade metoder och verktyg.

Ta gärna del av följande resurser:

Basera på kunskap

Undervisningsmetoder och digitala verktyg som du överväger att använda har troligen redan använts och utvärderats av många andra. Fråga kollegor, sök på internet samt ta del av litteratur och artiklar.

Fortbilda dig gärna med hjälp av följande resurser:

Använd i första hand de digitala verktyg som stöds av KTH

För att KTH ska stödja digitala verktyg måste de godkännas ur både ett säkerhets- och användningsperspektiv. Avtal med leverantören och personuppgiftsbiträdesavtal kan också behövas beroende på applikationens utformning. Användbarheten testas ofta med ett pilottest och utvärdering i någon eller några kurser. Vi rekommenderar därför att du i första hand använder de digitala verktyg som KTH stödjer.

Du kan även använda andra digitala verktyg som kompletterar KTH:s utbud om du känner dig trygg med dessa. Säkerställ i så fall att du följer lagar och regler (t.ex. GDPR). Du bör även vara medveten om att KTH inte ger support för digitala verktyg som inte stöds av KTH.

Följande digitala verktyg stöds av KTH:

Använd pedagogiska stödresurser

KTH har ett väl utvecklat pedagogiskt stöd som bland annat inkluderar ett intranät med utbildningsmaterial, webbinarier samt personlig handledning och support. Om du vill ha tips på hur du konkret kan göra det som beskrivs på denna sida, ta kontakt med e-learning@kth.se .

För all kontaktvägar till e-lärande på KTH, gå till Kontakta E-lärande .

Använd kompletterande undervisningsmetoder

Olika undervisningsmetoder och digitala verktyg kan användas för att uppmuntra till lärande på olika sätt. Exempelvis kan diskussionsforum vara bra för reflektion, medan schemalagd undervisning via webbmöte kan vara bra för att skapa kontinuitet och socialt sammanhang.

Undvik att basera din kurs allt för mycket på föreläsningar. Ett alternativ kan vara att spela in korta föreläsningar eller skapa studiematerial och använda tiden när du träffar dina studenter (t.ex. i klassrum eller via webbmöte) för problemlösning och diskussion.

Ta gärna del av följande resurser:

Använd olika bedömningsmetoder

Det finns många olika sätt att genomföra bedömning och examination. Använd i möjligaste mån formativa bedömningsmetoder, vilket innebär att studenter löpande utför och får återkoppling på uppgifter under kursen.

Fundera på om du kan ersätta exempelvis en salstentamen med löpande uppgifter, hemtentamen eller muntlig examination. Det är inte ovanligt att man med digitala verktyg kan skapa bedömningsaktiviteter som stämmer bättre överens med ingenjörspraktiken eftersom mycket av det arbete som ingenjörer gör är datoriserat. 

Ta gärna del av följande resurser:

Genomförande av kursen

 • Tydliga instruktioner
 • Förmedla ditt kursupplägg och din förväntan till studenter
 • Var tillgänglig för dina studenter
 • Skapa ett socialt sammanhang
 • Uppmuntra studenter att arbeta tillsammans.

Tydliga instruktioner

Det är viktigt att du kommunicerar tydligt till dina studenter vad som förväntas av dem, vad som ska göras, hur och när. Studenterna känner sig ofta mer ensamma vid distansstudier och behöver då särskilt tydliga instruktioner, vilket också gör att missförstånd kan undvikas.

Ta gärna del av följande resurser:

Förmedla ditt kursupplägg och din förväntan till studenter

Studenter har ofta inte lika stor erfarenhet av digital utbildning som av campuskurser. Därför är det en god idé att du som lärare när kursen startar förklarar hur kursen är upplagd och vad de förväntas göra för att klara av kursen.

Ta gärna del av följande resurser:

Var tillgänglig för dina studenter

Distansstudier ska inte förväxlas med självstudier. På KTH förväntas kurser för programstudenter ha schemalagd undervisning på campus eller via webbmöte. Var tydlig gentemot studenterna om hur och när lärare och assistenter finns tillgängliga för att svara på frågor. En bra idé kan vara att svara på frågor i ett diskussionsforum då många studenter ofta har liknande frågor.

Ta gärna del av följande resurser:

Skapa ett socialt sammanhang

En vanlig återkoppling kring digital utbildning är att man som student och lärare kan känna sig mer isolerad. Försök därför att visa en social närvaro genom att uppmuntra till dialog och skapa en känsla av samhörighet mellan lärare och studenter samt studenter emellan. Ett effektivt sätt att öka känslan av social närvaro i webbmöten är att både lärare och studenter använder ljud och webbkamera.

Ta gärna del av följande resurser:

Uppmuntra studenter att arbeta tillsammans

Tänk på att studenterna är en viktig resurs för varandra. Att uppmuntra studenter att hjälpa varandra och arbeta tillsammans bidrar både till studenternas lärande och underlättar för dig som lärare.

Ta gärna del av följande resurser:

Förbättra för dig och kollegor

 • Dela med dig av ditt undervisningsmaterial
 • Reflektera och utvärdera.

Dela med dig av ditt undervisningsmaterial

KTH:s verksamhet är i huvudsak finansierad av offentliga medel. Gör gärna undervisningsmaterial som du tror andra kan ha nytta av öppet tillgängligt. Tänk som alltid på att det är viktigt att följa lagar om upphovsrätt.

Ta gärna del av följande resurser:

Reflektera och utvärdera

Reflektera och utvärdera både kontinuerligt under kursens gång och när kursen har avslutats. Skapa ett underlag som hjälper dig att förstå hur din användning av digitala verktyg för att stödja studenternas lärande kan vidareutvecklas. Diskutera kursupplägget med dina studenter, i lärarlagen och med kollegor.

Ta gärna del av följande resurser:

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-09