Till innehåll på sidan

Hantera resultat med Canvas

Lär dig mer om att notera poäng på olika sätt samt Canvas tre sätt för att sammanväga resultat. Vid bedömning av en students arbete finns ett flertal olika sätt i Canvas för att hantera och kommunicera studentens resultat. Då studenterna sedan genomfört flera uppgifter som tillsammans ska sammanvägas till ett betyg finns också stöd för olika metoder för sammanvägning.

Notera poäng på olika sätt

Poäng för hela tentamen och delpoäng kan noteras på olika sätt i SpeedGrader, välj den metod som passar er kurs bäst. En uppgift i Canvas kan bedömas på fyra olika oberoende ställen. 

Det går att:

 • Ange totala resultatet i rutan
 • Använda en matris för lärandemål eller delpoäng
 • Skriva kommentarer för hela uppgiften i kommentarsfältet.
 • Kommentera i studentens inlämnade uppgift så som på en papperstentamen.
Bedömningsmöjligheter i SpeedGrader, rutan för totalt resultat markerat

Ange totala resultatet i rutan

Resultatet som skrivs i den på bilden markerade rutan är det som visas i bedömningsöversikten och det resultat som studenten kommer se först. Resultatet i rutan kan ställas in att fungera på olika sätt. De två vanligaste aktuella alternativen är "poäng" och "bokstavsomdöme".

Du väljer alternativ genom att gå till uppgiftens inställningar och sedan ”Visa omdöme som”. Rekommendationen är att göra detta innan studenternas uppgifter läses in, men du kan ändra ditt val även efteråt. Läs mer om hur du ställer in alternativen på sidan Inställningar av Uppgifter för examination .

Poäng

Har du valt att redovisa resultatet som poäng för studenterna så kommer studenterna att se den poäng som läraren skriver in i den markerade rutan. Att använda poäng som redovisningsmetod kan dock vara missvisande då summan av tentamens uppgifter inte enbart bestämmer resultatet för tentamen utan det kan exempelvis vara specifika uppgifter som måste vara lösta. Då kan bokstavsomdöme vara bättre att använda.

Bokstavsomdöme

bokstavsomdöme  är valt för uppgiften går det att skriva både bokstäver enligt bedömningsschemat och poäng i den markerade rutan. Anges poängen i rutan kommer Canvas göra om det till en bokstav enligt det bedömningsschema som används. Poäng och bokstavsomdöme kommer båda visas för studenten. Anges ett bokstavsomdöme i rutan kommer en poäng att beräknas enligt bedömningsschemat och poängen kommer visas för studenten tillsammans med bokstavsomdömet. Detta kan bli förvirrande då poängen inte blir en summa av vad studenten presterat i uppgifterna. Önskar du använda bokstavsomdöme, rekommenderas att du för uppgiften i Canvas ställer in "poäng" till noll och att poäng enbart redovisas så som delpoängen redovisas. Då kommer studenten få ett korrekt bokstavsomdöme för uppgiften och se poäng på annat sätt. Bokstavsomdömet går avslutningsvis att felsäkert överföra till Ladok utan risken för felskrivning från manuell hantering. Läs mer om att Överföra omdömen i Canvas till betyg i Ladok .

Ange delpoäng

SpeedGrader har ingen given funktion där delpoäng för tentamen kan redovisas. Du behöver alltså välja vad som passar i din kurs. Det går att kombinera metoderna men tänk på att välja en struktur för redovisning som inte kan ge dubbla budskap till studenterna.

Använd SpeedGraders kommentarsfält

Skriv in resultat i kommentarsfältet för Canvasuppgiften. Då kan både student och lärare enkelt få en överblick men tyvärr syns ej resultatet i bedömningsöversikten. Summering måste göras av en person och om poängen ska rapporteras måste de sammanställas separat.

Skriv resultat på försättsbladet

Poäng kan precis som vid en papperstentamen skrivas in på försättsbladet genom SpeedGraders kommentarsfunktioner. På bilden är två olika verktyg använda för att notera i rött. Nackdelen är att resultat ej syns i bedömningsöversikten men en fördel kan vara att denna metod stödjer hur utlämning av tentor idag genomförs för papperstentor. Sammanställning av resultat för att rapportera till Ladok får då göras så som för papperstentor och ej nödvändigtvis kopplat till Canvas.

Obs! Dessa anteckningar visas bara för studenten efter du publicerat ett omdöme. Ett omdöme kan vara i formen av poäng/bokstavsomdöme eller en kommentar i sidolisten i SpeedGrader.

Bedömning i SpeedGrader där två kommentarsfunktioner är använda på ett tentamensförsättsblad.

Använd lärandemål

Denna metod kräver mer förberedande arbete men erbjuder istället fler möjligheter från Canvas digitala verktyg. Canvas funktion "Lärandemål" (Outcomes)  är främst tänkt för att bedöma uppgifter och kurser direkt utifrån kursens lärandemål, men kan ställas in så att de hanterar enbart poäng (se bild nedan). Att använda lärandemål fungerar bra både med bedömningsöversikt och bokstavsomdömen samt är tydligt för studenter och lärare.

Matris där bedömning gjort med poäng som matrisen summerat.

Metoden är speciellt bra att använda när flera frågor besvaras i samma dokument, exempelvis vid Skannade tentor till Canvas  samt om tentamen består av två eller flera delar (exempelvis en Canvasquiz som kompletteras med en Canvasuppgift innehållandes de inskannade studentsvaren) då den totala bedömningen kommer att summeras och överblickas i bedömningsöversikten. Läs mer om att Använda lärandemål för att bedöma med delpoäng .

Canvas tre sätt att sammanväga resultat

Då studenterna genomfört flera uppgifter som tillsammans ska sammanvägas till ett betyg finns stöd i Canvas för olika metoder för sammanvägningen.

1 - Använd lärandemål för bedömningen

Detta alternativ är framförallt aktuellt för dig som bedömer varje uppgift direkt utifrån lärandemål  men kan även ställas in för att hantera poäng. Läs mer om hur du sammanställer resultat med lärandemål .

2 - Exportera och importera, använd externt program

Ett sätt att numeriskt sammanväga omdömen är att ladda ner omdömesboken och bearbeta den i ett externt program, exempelvis Excel. Sedan importerar du resultaten tillbaka till omdömesboken igen.

Du hittar funktionerna för export och import under "Åtgärder" (Actions) i bedömningsöversikten. Så här gör du:

 1. Skapa och publicera en uppgift för slutresultatet och ställ in vilket typ av omdöme som ska rapporteras, t.ex. bokstavsomdöme.
 2. Exportera omdömesboken.
 3. Bearbeta resultaten och skriv in slutresultatet i kolumnen för den nya uppgiften.
 4. Spara som en CSV-fil. Kom ihåg att formatera som UTF-8 för att specialtecken ska kunna hanteras.
 5. Importera filen till omdömesboken. Canvas kommer att visa vilka ändringar som kommer att göras.
 6. Klicka på ”Spara ändringar” (Save Changes) om allt ser rätt ut.

Följande länkar kan vara till hjälp:

Obs! KTH ger ingen direktsupport för denna typ av sammanvägning. Du kan däremot boka en workshop om att importera och exportera CSV-filer i Canvas: Sammanställ omdömen från olika Canvasrum via Excel (60 min) .

3 - Använd Canvas uppgiftsgrupper

Alternativ tre (passar bättre när du har en enklare numerisk sammanvägningsmetod) är att använda Canvas uppgiftsgrupper. När du skapar uppgifter tilldelar du poäng som motsvarar hur viktiga de är. Varje uppgifts resultat bidrar procentuellt till det gemensamma resultatet för den uppgiftsgruppen de tillhör.

Canvas Uppgifter och om hur uppgiftsgrupper skapas

Beräkningsexempel på hur en students resultat vägs samman i Canvas

Examinationen i exemplet består av två uppgiftsgrupper och en tentamen.
Betygsskala A-F anges numeriskt som 5-0 där 5 motsvarar högsta betyg och 0 underkänt.

Moment Möjliga poäng En students omdömen
Uppgiftsgrupp 1. Uppgift 10 A (5)
Uppgiftsgrupp 1. Mindre uppgift 5 C (3)
Uppgiftsgrupp 1. Viktigt quiz 15 E (1)
Uppgiftsgrupp 2. Stor uppgift 20 A (5)
Uppgiftsgrupp 2. Quiz 5 B (4)
Uppgiftsgrupp 2. Quiz 5 D (2)
Tentamen - B (4)

Uppgiftsgrupp 1

I uppgiftsgrupp 1 ingår tre moment som tillsammans utgör 20 % av betyget. Momenten är:

 • en uppgift på 10 poäng
 • en mindre uppgift på 5 poäng
 • en viktig quiz på 15 poäng.

Det sammanvägda omdömet för uppgiftsgrupp 1 för studenten i tabellen blir

\({5+3+1 \over 10+5+15}= 0.3\)  och redovisas som procent i bedömningsöversikten, dvs 30 %.
(Vilket motsvarar bokstavsomdömet \(0.3*5=1.5\)  således ett E eller D.)

Uppgiftsgrupp 2

I uppgiftsgrupp 2 ingår tre moment som tillsammans utgör 30 % av betyget.

 • en stor uppgift på 20 poäng
 • en quiz på 5 poäng
 • en quiz på 5 poäng.

Det sammanvägda omdömet för uppgiftsgrupp 2 för studenten i tabellen blir

\({5+5+2 \over 20+5+5} = 0.4\) och redovisas som procent i bedömningsöversikten, dvs 40 %.
(Vilket motsvarar bokstavsomdömet \(0.4*5=2\)  således ett D)

Tentamen

Resultatet från tentamen rapporteras i en uppgift i en uppgiftsgrupp som utgör 50% av betyget.
Studenten skriver ett B vilket i räkneexemplet skrivs som fyra.

Totalt i kursen

Studentens sammanvägda omdöme för kursen blir

 \(1.5∗0.2+2.0∗0.3+4∗0.5=2.9\)

vilket avrundas till tre och således motsvarar betyget C.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-05-02