Validera - reell kompetens för behörighet och tillgodoräknande

Vid validering av reell kompetens bedöms en individs kunskaper och erfarenheter i förhållande av de krav som ställs för tillträde till en utbildning eller vid tillgodoräknande.
Nedan finns en processmodell som visar de åtgärder som ska vidtas.
Processmodellen tillsammans med aktivitetsbeskrivnngarna visar arbetsflödet i handläggningen. De är ett stöd till dig som är delaktig i någon del av processen.

Vad är validering av reell kompetens?

Reell kompetens är ett sätt att validera validantens färdigheter om denne saknar hela eller delar av den formella behörigheten.

En validering innebär att bedöma kunskaper och erfarenheter i förhållande till de krav som lärosäte och den sökta utbildningen ställer. Validanten måste därför kunna styrka att denne på annat sätt än genom att uppfylla det formella behörighetskravet har tillägnat sig de förkunskaper som är nödvändiga för att kunna påbörja högskolestudier och att validanten kan tillgodogöra sig de kurser eller program denne vill läsa.

Dokumenterade erfarenheter från arbetsliv, föreningsliv och längre utlandsvistelser samt kunskaper från genomgången personalutbildning och annan kursverksamhet är exempel på sådant som kan ingå i valideringen. På detta sätt kan behörighetskrav bestående av gymnasiemeriter, akademiska meriter eller annat ersättas med behörighet genom reell kompetens, förvärvat och styrkt på annat sätt.

Validera - reell kompetens för behörighet och tillgodoräknande

Bra att känna till om processen

Processen för validering har arbetats fram under 2018. Allteftersom ärenden om validering handläggs och tillför kunsskaper/nya erfarenheter kommer processen att ses över. Om behov uppstår så kommer processmodellen inklusive aktivitetsbeskrivningar att uppdateras.

Processmodell

Följ aktivitetsrutorna i processmodellen. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till en aktivitetsbeskrivning nedan.

Öppna/ladda ner processmodellen version 1.0 (pdf 185 kB)  (2019-06-03)

Aktivitetsbeskrivningar

Öppna/ladda ner aktivitetsbeskrivningar version 1.0 (pdf 626 kB)  (2019-06-03)

Mallar

Kompetenskartläggningsmall (docx 31 kB)

Länkar till styrdokument

6 kap. 7§ högskoleförordningen (1993:100) om tillgodoräknande av kunskaper och färdigheter (Riksdagen)

7 kap. 5§ och 8§ högskoleförordningen (1993:100) om behörighet (Riksdagen)

Anvisning för överklagande (KTH:s styrdokument)  (samma som vid handläggning av tillgodoräknande)

Övrigt om validering

  • Valideringsdelegationen 2015-2019. Delegation tillsatt av regeringen 2015 med uppdrag att främja och driva på en samordnad struktur för validering.
  • "En nationell strategi för validering, SOU 2017:18". I betänkandet framhålls validering inom högskolan som ett prioriterat område.

Processledning

Processägare

Katarina Jonson Berglund, avdelningschef GVS/EDO

Processledare

Kristina Skogh, valideringssamordnare/projektledare GVS/EDO/AUA

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-01-23