Till innehåll på sidan

KTH Kursanalys

Förutom att använda den kursvärdering som du har valt, är det vidare fastställt på KTH att läraren som ansvarar för kursen ska genomföra en kursanalys. Analysen ska delvis baseras på studenternas kursvärdering.

Syftet med kursanalysen

Genom att använda en kursanalys dokumenterar läraren sin sammanfattning av studenternas synpunkter. Det gör det möjligt för läraren att reflektera över och beskriva vilken kursutveckling som ska genomföras för att förbättra studenternas lärande och lärmiljön på kursen. 

Skapa en kursanalys

När enkäten har skickats ut till studenterna kan du också initiera en kursanalys på kursens webbplats. Med hjälp av en elektronisk blankett (mall) kan du successivt skapa en kursanalys som omfattar kursorganisationen, studenternas insatser och resultat, analys av lärmiljön, analys av svar på öppna frågor och prioriterad kursutveckling. Formuläret är utformat för att hjälpa dig att analysera informationen i LEQ-rapporten steg för steg och dokumentera resultatet. Vissa avsnitt kan också inledas innan undersökningen har avslutats, och så länge kursanalysen inte har avslutats kan du spara ett utkast och ta upp arbetet vid ett senare tillfälle. Du kan till exempel skapa en preliminär kursanalys genom att förbereda ett kursanalysmöte med andra lärare och sedan slutföra analysen efter mötet.

Kursdata och resultat genereras automatiskt (om du har valt LEQ-formuläret) när resultaten är registrerade. Detta gör att du som lärare kan fokusera på analysens pedagogiska aspekter och samtidigt uppfylla de formella kraven för en kursanalys. 

Avslutande kursanalys

Det som återstår för varje lärare efter kursanalysmötet är att gå tillbaka till analysverktyget och uppdatera den preliminära kursanalysen, med stöd av resultaten från kursanalysmötena. När läraren har slutfört uppdateringen kan hen sedan spara den slutgiltiga kurs analysen.

Mall

Den befintliga mallen (datum)  för kursanalysen består av flera delar, varav den första är kursdesign. Läraren ombeds kortfattat beskriva kursdesignen (läraktiviteter, examination) och eventuella förändringar som har genomförts sedan det senaste kurstillfället. Därefter ombeds läraren att bedöma studenternas arbetsbörda. Syftet är att undersöka om studenten har tillbringat den förväntade tiden (40 timmar/1,5 hp) samt att ge möjliga förklaringar till avvikelserna. 

Nästa del av mallen innehåller studenternas resultat där läraren ska utveckla studenternas framgångar på kursen och diskutera möjliga skillnader jämfört med tidigare kurstillfälle. 

Huvuddelen av kursanalysen involverar studenternas lärmiljön. Läraren ombeds att ge helhetsintrycket av inlärningsmiljön i polardiagrammen, till exempel när det gäller studenternas upplevelse av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, samt att motivera väsentliga skillnader mellan olika grupper av studenter, om någon.