Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

ABE-Blanketter / ABE forms

Här hittar du ABE-skolans blanketter och mallar / ABE-school forms and templates.

KTH-gemensamma blanketter finns på det centrala intranätet i Blankettarkivet  / General KTH forms are found on the central intranet in Blankettarkivet

Delegationer

Uppdaterad Titel Dokument

2014-12-18

Inventering (Inventarieförättare) Inventering (Inventarieförrättare) (docx 46 kB)

Ekonomi / Finance

Uppdaterad Titel Dokument

2022-12-22

Institutionens bekräftelse / Department confirmation Institutionens bekräftelse / Department confirmation (pdf 1,6 MB)
2022-04-05

Faktureringsunderlag – mindre insatser

Faktureringsunderlag – mindre insatser (pdf 77 kB)

-

Lathund sakattestant Se central sida med EFH manualer

-

Att tänka på som ekonomisk attestant

Se central sida med EFH manualer

Projektkalkyler för externfinansierade projekt (per institution) / Project calculation templates for externally funded projects (per department)

Om projektkalkyler

Inom KTH används en standardmall för projektkalkyler i budgetarbetet. Kalkylen säkerställer att vi får en rättvisande och heltäckande kostnadsbild. Att enbart använda finansiärens mall kan riskera att kostnader inte synliggörs, ex. samfinansieringsbehov.

Kalkylen upprättas tillsammans med ekonom och signeras av projektledare, avdelningschef och prefekt (skolchef behöver inte signera) inför ansökan. När ansökan är inskickad ska kalkylen bifogas ansökningshandlingen och lämnas in till researchproject@abe.kth.se  för diarieföring. Vid beviljat projekt omvandlas projektkalkylen till en projektbudget efter ev. justering.

För student som ska ha en doktorandanställning ska finansieringsplanen under "Forskarutbildning / Doctoral studies" användas. 

About project calculation templates

KTH uses a standard template for project calculations in its budget work. The calculation template ensures that we get a fair and comprehensive cost overview. Using only the funder's template can risk costs not being visible, e.g. co-financing needs.

The calculation is prepared together with the financial officer and signed by the project manager, head of division and head of department (head of school does not need to sign) before applying. When the application is submitted, the calculation must be attached to the application document and submitted to researchproject@abe.kth.se  for registration. If the project is approved, the project calculation is converted into a project budget after any necessary adjustments.

For students who will have a doctoral position, the funding plan under "Forskarutbildning / Doctoral studies" should be used. 

Uppdaterad Org.enhet Dokument
2024-03-25 Arkitektur / Architecture Projektkalkyl AD Arkitektur 2024 (xls 330 kB)
2024-03-25 Byggvetenskap / Civil and Architectural Engineering Projektkalkyl AF Byggvetenskap 2024 (xls 315 kB)
2024-03-25 Fastigheter och byggande / Real Estate and Construction Management Projektkalkyl AI Fastigheter och byggande 2024 (xls 315 kB)
2024-03-25 Filosofi och historia / Philosophy and History Projektkalkyl AK Filosofi och historia 2024 (xls 315 kB)
2024-03-25 Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) / 

Sustainable Development, Environmental Science and Engineering (SEED)

Projektkalkyl AL SEED 2024 (xls 315 kB)
2024-03-25 Samhällsplanering och miljö / Urban Planning and Environment Projektkalkyl AG Samhällsplanering och miljö 2024 (xls 315 kB)
2024-03-26 SIP (InfraSweden 2030, Viable Cities) Projektkalkyl AC SIP:AR 2024 (xls 294 kB)

Forskarutbildning / Doctoral studies

Information om blanketter som berör utbildning på forskarnivå

Uppdaterad Titel Dokument
Ansökan
- Ansökan om antagning till forskarutbildning för licentiatexamen /
Application for licentiate studies (third cycle studies)

Ansökan mot licentiatexamen (docx 200 kB)

Ansökan mot licentiatexamen (pdf 202 kB)

- Ansökan om antagning till forskarutbildning för doktorsexamen / Application for doctoral studies (third cycle studies)

Ansökan mot doktorsexamen (docx 201 kB)

Ansökan mot doktorsexamen (pdf 176 kB)

Finansiering
2021-04-14 Initieringsbrev – resursunderlag inför öppnade av studieplats Initieringsbrev – resursunderlag inför öppnade av studieplats (docx 78 kB)

2024-03-26

Finansieringsplan doktorand / Funding plan doctoral student

Finansieringsplan doktorand / Funding plan for doctoral student (xlsx 51 kB)

Bilagor:

Vägledning - finansieringsplan doktorand / Guide - funding plan doctoral student (pdf 168 kB)

2015-04-13 Försäkran lönehöjning doktorandstegen Försäkran lönehöjning doktorandstegen (pdf 57 kB)
2022-10-21

Stipendiater - information till handledare /

Scholarship doctoral students - information for supervisors

Stipendiater information till handledare.pdf (pdf 191 kB)

Scholarship doctoral students - information for Supervisors, Tutors.pdf (pdf 165 kB)

- Industridoktorand - avtal Kontakta skolans forskarutbildningshandläggare  för blankett.
- Doktorand med annan svensk statlig arbetsgivare - avtal Kontakta skolans forskarutbildningshandläggare  för blankett
Kursadministration

2016-09-30

Nedläggning av kurs Ansökan om nedläggning av kurs på forskarnivå (docx 65 kB)
2020-07-10 Byte av examinator Ansökan om byte av examinator (pdf 185 kB)

Grundutbildning / First and second cycle education

Inköp och upphandling / Purchasing and procurement

Uppdaterad Titel Dokument
- Beställning av dator Beställning av datorer (webbformulär)
- Beställning extra lokalvård Beställning Lokalvård/Cleaning Service order (webbformulär)

2016-04-12

Godkännande av inköp Godkännande av inköp (pdf 71 kB)
2016-01-25 Direktupphandling över 100 000 SEK Blankett direktupphandling över 100 000 SEK (docx 65 kB)
2022-03-21 Anmälan behov lärarkonsult Anmälan behov av lärartjänster genom tjänsteupphandling (pdf 181 kB)

IT och IT-produkter / IT and IT products

Uppdaterad Titel Dokument
- Beställning av dator Beställning av datorer (webbformulär)
- Beställning av MEX-/mobilabonnemang Beställning av MEX-/mobilabonnemang (webbformulär)
2019-03-08 Utkvittering av dator/mobil Utkvittering av dator eller mobil (pdf 135 kB)

Personal / HR

Uppdaterad Titel Dokument
2022-05-17 Agenda APT-möten / Agenda Local workplace or team meetings (APT) Agenda APT-möten (docx 60 kB)  / Agenda Local workplace or team meetings (APT) (docx 61 kB)
2024-03-26

Finansieringsunderlag vid anställning (används ej vid doktorandanställningar)

Finansieringsunderlag vid anställning (ej doktorandanställning) (xlsx 31 kB)
-

Avtalsmallar avseende adjungering och affiliering

Agreement template for employment of an adjunct professor / Agreement template for engagement as a faculty affiliate

Kontakta HR  för mallar

Please contact HR  for templates

Säkerhet och kris / Safety and crisis

Uppdaterad Titel Dokument

2017-07-10

Anhöriginformation / Next of Kin information Närmast anhörig (pdf 108 kB) Next of Kin information (pdf 117 kB)

2014-06-27

Utrymningsledare Utrymningsledare (pdf 57 kB)

2014-06-30

Avsluta uppdrag Avsluta uppdrag (pdf 54 kB)

Tjänsteresor / Business Travel

Uppdaterad Titel Dokument

2018-02-16

Reseorder ej anställd / Travel order non-employee

Reseorder svenska ej anställd (doc 73 kB) Travel order English non-employee (doc 74 kB)

Uppdragsutbildning

Uppdaterad Titel Dokument

2024-05-22

Mall för anmälningsformulär uppdragsutbildning inkl bilagor 1. Villkor för kursanmälan till Uppdragsutbildningen, 2. Hantering av personuppgifter för deltagare i uppdragsutbildning Mall anmälningsformulär uppdragsutbildning + bilagor (pdf 1,8 MB)