Till innehåll på sidan

Regler vid anställning

Det finns ett stort regelverk kring anställning vid statlig myndighet. Här återfinns en överblick över externa lagar och KTH:s interna styrdokument som styr anställningsärenden.

Interna styrdokument och bestämmelser

Regelverk för olika befattningar/kategorier

KTH har interna styrdokument och bestämmelser för rekrytering och anställning. Se respektive kategori för de specifika bestämelser för den aktuella befattningen/kategorin.

I KTH:s Delegationsordning  finns bestämmelser om vem som beslutar om vilka anställningar.

Avbryta anställningsförfarande

En myndighet kan besluta att avbryta anställningsförfarandet, om myndigheten t.ex. anser att rekryteringsunderlaget är otillräckligt eller att det har uppkommit omständigheter som föranleder att inte någon bör anställas. Innan myndigheten beslutar att inte anställa någon måste myndigheten informera arbetstagarorganisationerna. Beslutet ska registreras i det aktuella ärendet och därefter ska ärendet avslutas. Beslutet behöver inte anslås och får inte överklagas. Beslutet att avbryta anställningsförfarandet kan dock prövas enligt diskrimineringslagen.

I KTH:s blankettarkiv under Rekrytering finns mall för Beslut att avbryta ett anställningsförfarande .

Handlägga överklagandeärenden

KTH:s anvisning om hantering av överklaganden behandlar de viktigaste bestämmelserna som styr KTH:s hantering av inkomna överklaganden och grundas på de krav som ställs på KTH.

Anvisningen om hantering av överklaganden  hittar du bland styrdokumenten för KTH:s övergripande styrning under rubriken Universitetsövergripande. 

Externa regelverk och bestämmelser

Grundläggande bestämmelser om anställning

Grundläggande bestämmelser om anställning föreskrivs i det offentligrättsliga regelverket för statlig anställning och i den allmänna arbetsrättsliga lagstiftningen.

I regeringsformen stadgas att vid beslut om statliga anställningar ska avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Regeringsformen

Kompletterande bestämmelser om bland annat bedömningsgrunder och förfarande vid anställning finns i lagen om offentlig anställning  och anställningsförordningen .

Därtill finns även bestämmelser i bland annat diskrimineringslagen, förvaltningslagen och språklagen. Exempelvis finns bestämmelser om partsinsyn, jäv och överklagande i Förvaltningslagen .

På KTH:s hemsida finns information om Jäv  och exempel på situationer som kan vara jävsgrundande eller inte.

Insyn i anställningsförfarandet garanteras av offentlighetsprincipen som bland annat kommer till uttryck i tryckfrihetsförordningen genom bestämmelserna om handlingsoffentlighet men också genom rätten till partsinsyn enligt förvaltningslagen.

Externa föreskrifter särskilt för statliga högskolor

Det finns särskilda bestämmelser för statliga högskolor i högskolelagen och högskoleförordningen. 

Bestämmelser om anställning av lärare finns i 4 kap och bestämmelser om överklagande finns i 12 kap i högskoleförordningen .

Innehållsansvarig:academic@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-12-15