Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Anställning och rekrytering av lärare

På dessa sidor finns stöd för dig som arbetar med handläggning av lärartillsättning. Här finner du länkar till regelverk och riktlinjer, handläggningsordningar för respektive befattning, samt mallar och information om de organ som är involverade i processerna.

Regelverk och anvisningar

De regler som styr rekryteringen av lärarrekryteringar på KTH är i första hand i de interna dokumenten Anställningsordning vid KTH  och Fakultetsrådets Anvisning om antagning som docent .

På sidan Regler vid anställning  beskrivs de viktigaste interna och externa styrdokumenten som styr anställningsärenden. Se även annonsriktlinjen vid KTH.

Därutöver finns riktlinjer för docenter, affilierad fakultet och affilierad professor.

KTH:s regler om Jäv  är viktigt att beakta vid handläggning och utseende av sakkunniga och ledamöter.

Beredande organ och administrativt stöd

Information om det beredande organet anställningsnämnden med tider för beredningsmöten, anvisningar och anställningsnämndens mötestider och protokoll: Anställningsnämnden .

Information om övriga nämnder: Befordringsnämnd, rekryteringskommittéer och docentkommittéer .

Kontaktpersoner på KTH:s skolor och vid personalavdelningen, gruppen för lärartillsättningar hittar du här:

Kontaktuppgifter för lärarrekrytering .

Handläggningsordningar

Handläggningsordningar för varje ärendetyp vägerleder steg för steg i handläggningen och beskriver vem som gör vad i processen på ett övergripande plan.

Mallar för olika steg i handläggningen

På sidan Mallar i rekryteringsprocessen för lärarrekryteringar  hittar du obligatoriska mallar som ska användas i olika steg i rekryteringsprocessen. Mallarna utgör ett stöd och är till för att säkra upp en likriktad handläggning och kompletta underlag.

Dokumenthantering

Klicka på länken nedan för mer om informationshanteringsplan (dokumenthanteringsplan), ks-koder, klassificeringsstruktur, processbeskrivningar, arkivbeskrivning samt information om arkivförteckningar.

Läs mer om informationshanteringsplan (dokumenthanteringsplan) och klassificering

Rekryteringssystem

KTHs stöd i processen är rekryteringssystemet Varbi. I systemet samlas samtlig information och dokument som sedan ska arkiveras i arkivet och arkivsystemet W3D3.

För mer information se sidan Manualer till rekryteringssystemet .