Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Uppdrag som sakkunnig vid anställning och befordran av lärare

Vid KTH utses sakkunniga för att bedöma sökandes meriter vid anställning av lärare och vid ansökan om befordran. På dessa sidor finns information om regler och mallar gällande sakkunniguppdraget.

Uppdraget

Vid KTH gäller att sakkunnigbedömning ska hämtas in vid anställning av lärare (professor, lektor och biträdande lektor), vid befordran från biträdande lektor till lektor och vid befordran från lektor till professor i enlighet med anvisningarna i Anställningsordningen vid KTH och Riktlinje till anställningsordningen .

KTH:s representant skickar en förfrågan till potentiella sakkunniga om villighet att åta sig uppdraget. När potentiell sakkunnig meddelat att han/hon är villig att åta sig uppdraget lämnas förslaget till KTH:s anställningsnämnd. Anställningsnämnden utser sakkunniga. 

I varje ärende ska minst två sakkunniga utses att granska de sökandes samlade skicklighet (vetenskapliga och pedagogiska samt övriga meriter). Sakkunniga ska vara jämställt representerade, om inte synnerliga skäl talar emot detta. 

I uppdraget ingår det att varje sakkunnig:

 • ska granska sökandes samlade skicklighet (vetenskapliga och pedagogiska samt övriga meriter) till en utlyst anställning eller befordran och ska utarbeta ett enskilt skriftligt utlåtande om den sökandes skicklighet. I utlåtandet ska bedömning göras om hur sökandes meriter och förmågor står sig i förhållande till behörighetskraven, bedömningsgrunderna och anställningsprofilen för den befattning som ansökan gäller.
 • ska vara särskilt förtrogen med anställningens ämnesområde och vara vetenskapligt och pedagogiskt meriterad väl över kraven som gäller för den befattning som den aktuella anställningen gäller. 
 • inte omfattas av omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom/henne.
  Det är viktigt att KTH:s regler följs och att det säkerställs att jäv inte föreligger samt att sakkunniga tagit del av informationen på KTH:s hemsida om Jäv .
  Exempel på jäv är gemensamt författarskap, forskningssamarbete, gemensam ansökan om forskningsmedel, personlig relation.

 • ska hämtas utanför lärosätet och ska vara extern i förhållande till KTH.
 • i ett befordringsärende inte tidigare har sakkunnigbedömt en och samma sökande i annat befordringsärende.
 • ska delta vid rekryteringsnämndens eller befordringsnämndens sammanträden. Ett utlyst ärende har normalt två sammanträden och ett befordringsärende har ett sammanträde. Inför första mötet ska ett preliminärt utlåtande göras och efter sista mötet ska ett slutligt utlåtande göras. Det slutliga utlåtandet blir sedan offentligt.
  Sakkunnig deltar vanligtvis på distans antingen per video eller telefon. Sakkunnig ingår i nämnden och har rösträtt.
 • vanligtvis har 1-2 månader på sig att skriva utlåtandet, men tiden beror på antalet ansökningar och kan vara längre. Tiden bestäms i samråd med sakkunnig då denne blivit utsedd.
  KTH arbetar endast digitalt med ansökningar och använder rekryteringssystemet "VARBI". Sakkunnig ges behörighet till en särskild sida med alla dokument i rekryteringssystemet.
 • erhåller arvode när uppdraget har avslutats dvs då nämnden för ärendet har sammanträtt, slutliga sakkunnigutlåtande överlämnats, och nämnden har lämnat förslag på beslut i ärendet.
  Ersättningen är beroende av ärendetyp och antal sökande.
  För mer information se: Anvisning om ersättning till ledamot, sakkunnig och opponent

Potentiell sakkunnig meddelar villighet att åta sig uppdraget

Tillfrågad sakkunnig meddelar sin villighet att åta sig uppdraget genom att lämna in:

Sakkunniga utses av anställningsnämnden

Skolan sammanställer underlag enligt mall på "skolans förslag på sakkunniga" och säkerställer att underlaget är komplett enligt anvisningarna i handläggningsordningen för utlyst anställning  och befordran .

Mallar för skolans förslag på sakkunniga enligt respektive ärendetyp:

Förslaget laddas upp av skolan i KTH:s e-rekryteringssystem. Förslaget bereds av lärartillsättningar och granskas av anställningsnämnden. Anställningsnämnden beslutar om att utse sakkunniga.

Information om anställningsnämndens anvisningar och anställningsnämndens mötestider och protokoll: Anställningsnämnden .