Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Mallar i rekryteringsprocessen för lärarrekryteringar

På den här sidan har vi samlat mallar som används i våra rekryteringsprocesser, befordringsärenden och docentärenden. Här finns exempelvis mallar för underlag som ska lämnas in till anställningsnämnden, som mall för anställningsprofil och förslag på sakkunniga.

Påbörja och förnya ett anställningsförfarande och tidsplan

Skolan ska då den till rektor ansöker om påbörja en anställning som professor (inkl. gäst-adjungerad och kallad professor), lektor, biträdande lektor och adjunkt fylla i "mall för ansökan om att påbörja ett anställningförfarande" och bifoga efterfrågade bilagor, som tidsplan och anställningsprofil. I arbetet med att ta fram underlag är det viktigt att följa anvisningarna i Anställningsordning vid KTH  och Riktlinje till anställningsordningen .

Mallar för att påbörja och förnya ett anställningsförfarande fylls i av skolan och laddas upp med relevanta bilagor i rekryteringsystemet samt skickas till ansvarig handläggare vid gruppen för lärartillsättningar. Använd följande mallar:

Mall för ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande (professor, lektor, biträdande lektor) (docx 557 kB)

Mall för ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande (adjunkt, konstnärlig adjunkt) (docx 554 kB)

Mall för ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande (professur genom kallelse) (docx 550 kB)

Mall för ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande som gästprofessor (docx 547 kB)

Mall för anhållan om förnyelse av anställning som gästprofessor (docx 546 kB)

Mall för ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande som adjungerad professor (docx 554 kB)

Mall för anhållan om förnyelse av anställning som adjungerad professor (docx 553 kB)

Anställningsprofiler

Skolan fyller i mall för anställningsprofil och bifogar mallen till skolans anhållan om att påbörja ett anställningförfarande.

CV-mallar för anställning och befordran av lärare, adjungerad professor och affilierad fakultet

KTH har för att förenkla och standarisera ansökningförfarandet ett antal CV-mallar som används vid ansökan om anställning, utnämning och befordran. Mallarna finns även åtkomliga i KTH:s rekryteringssystem för sökande och kan laddas ned, fyllas i och laddas upp i rekryteringssystemet av den sökande.

CV-mall för anställning och befordran av lärare

CV-mall för ansökan om anställning som adjungerad professor

CV-mall för ansökan om utnämning till affilierad fakultet

Förslag på sakkunniga

Vid KTH används sakkunniga för att bedöma sökandes meriter vid anställning som professor och adjungerad professor, lektor och biträdande lektor, docentansökan och vid ansökan om befordran. Det är skolans ansvar att ta fram förslag på sakkunniga i enlighet med anvisningarna i Riktlinje till anställningordning  och tillse att förslaget överlämnas till anställningsnämnden som sedan utser sakkunniga. Vid förslag på sakkunniga för adjunkt, biträdande lektor, lektor, och professor används fyller skolan i följande mall:

Mall för skolans förslag på sakkunniga vid anställning (docx 69 kB)

Mall för skolans förslag på sakkunniga för befordran till lektor och professor finns på befordringsidan skolans uppgifter .

Ersättning till sakkunniga är beroende av ärendetyp och antal sökande. För mer information se: Anvisning om ersättning till ledamot, sakkunnig och opponent

Beslut om anställning, anställningsavtal och överenskommelse om anställningens innehåll

Beslut om anställning

Professor anställs genom beslut av rektor. Detta gäller också beslut med anledning av ansökan om befordran till professor. Beslut om anställning av andra lärare än professor fattas enligt delegationsordning på KTH .

Mall för beslut om anställning återfinns i KTH:s blankettarkiv: Personal-, löne- och anställningsärenden

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal ska upprättas inför en anställning. Mall för anställningsavtal återfinns i KTH:s blankettarkiv: Personal-, löne- och anställningsärenden

Överenskommelse om anställningens innehåll

Enligt KTH:s Riktlinjer till anställningsordningen  ska en överenskommelse om anställningens innehåll alltid träffas vid nyanställning inom tenure track. Även vid befordran kan sådan överenskommelse vara lämplig att träffas.

Mall för överenskommelse om anställningens innehåll återfinns i KTH:s blankettarkiv: Personal-, löne- och anställningsärenden

Adjunktsärenden och docentärenden

Utseende av adjunktskommitté e-signatur (docx 70 kB)

Dagordning (docx 88 kB). (docx 72 kB)

Protokoll från adjunktskommittéens möte (docx 75 kB). (docx 75 kB)

Kallelse till docentintervju (docx 67 kB)

Avbryta ett anställningsförfarande

För anvisningar om att avbryta ett anställningsförfarande, se sidan Regler vid anställning . Mall för beslut om avbryta en anställningsförfarande hittar du i KTHs blankettarkiv på sidan Personal-, löne- och anställningsärenden .