Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Uppdrag som sakkunnig vid ansökan om docent

Vid KTH utses sakkunniga för att bedöma sökandes meriter vid ansökan om docent. På dessa sidor finns information om regler och mallar gällande sakkunniguppdraget.

Uppdraget

KTH utser normalt en sakkunnig att bedöma den vetenskapliga skickligheten för sökande av titeln docent, om det inte är uppenbart obehövligt för prövningen av skickligheten i enlighet med Fakultetsrådets Anvisning om antagning som docent . Sakkunnigbedömning kan vara uppenbart obehövligt om sökande har en internationell akademisk titel motsvarande docent eller nyligen har prövats för en befordran till lektor vid KTH.

KTH:s representant skickar en förfrågan till potentiell sakkunnig om villighet att åta sig uppdraget. När potentiell sakkunnig meddelat att han/hon är beredd att åta sig uppdraget lämnas förslaget till KTH:s anställningsnämnd. Anställningsnämnden utser sakkunnig.

I uppdraget ingår det att sakkunnig:

 • ska granska den sökandes vetenskapliga skicklighet till en ansökan om docent ska utarbeta ett enskilt skriftligt utlåtande om den sökandes vetenskapliga skicklighet enligt Fakultetsrådets Anvisning om antagning som docent . I utlåtandet ska bedömning göras om hur den sökandes meriter och förmågor står sig i förhållande till behörighetskraven för docentur i det ämnesområde som ansökan gäller.
 • ska vara särskilt förtrogen med anställningens ämnesområde och vara vetenskapligt och pedagogiskt meriterad väl över kraven som gäller för docentur. 
 • inte omfattas av omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom/henne.
  Det är viktigt att KTH:s regler följs och att det säkerställs att jäv inte föreligger samt att sakkunniga tagit del av informationen på KTH:s hemsida om Jäv .
  Exempel på jäv är gemensamt författarskap, forskningssamarbete, gemensam ansökan om forskningsmedel, personlig relation.

 • ska hämtas utanför lärosätet och ska vara extern i förhållande till KTH.
 • vanligtvis har 1 månad på sig att skriva utlåtandet, men tiden beror på uppdraget och kan vara längre. Tiden bestäms i samråd med sakkunnig då denne blivit utsedd.
  KTH arbetar endast digitalt med ansökningar och använder rekryteringssystemet "VARBI". Sakkunnig ges behörighet till en särskild sida med alla dokument i rekryteringssystemet.
 • erhåller arvode när uppdraget har avslutats dvs då slutliga sakkunnigutlåtande överlämnats. Det slutliga utlåtandet är en offentlig handling.
  Ersättningen är beroende av ärendetyp och antal sökande.
  För mer information se: Anvisning om ersättning till ledamot, sakkunnig och opponent

Potentiell sakkunnig meddelar villighet att åta sig uppdraget

Tillfrågad sakkunnig meddelar sin villighet att åta sig uppdraget genom att lämna in:

Sakkunniga utses av anställningsnämnden

Skolan sammanställer underlag enligt mall på "skolans förslag på sakkunnig" och säkerställer att underlaget är komplett enligt handläggningsordningen för docent .

Mallar för skolans förslag på sakkunniga enligt respektive ärendetyp:

Förslaget laddas upp av skolan i KTH:s e-rekryteringssystem. Förslaget bereds av lärartillsättningar och granskas av anställningsnämnden. Anställningsnämnden beslutar om att utse sakkunniga.

Information om anställningsnämndens anvisningar och anställningsnämndens mötestider och protokoll: Anställningsnämnden .