Bildskärmglasögon/arbetsglasögon

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att tillhandahålla synhjälpmedel om en arbetstagare får besvär med synen vid bildskärmsarbete. Arbetsgivaren ska också tillhandahålla skyddsutrustning, som visir eller skyddsglasögon, vid arbete med exempelvis farliga ämnen och svetsning.

Terminalglasögon/bildskärmsglasögon

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm ska anställd, som normalt ska arbeta vid bildskärm mer än 1 timme per dag eller som får synbesvär genomgå synundersökning. Synundersökningen ska därefter genomföras med regelbundna intervaller eller när arbetstagaren besväras av synkraven i arbetet. Arbetstagaren ska av arbetsgivaren tillhandahållas särskilda glasögon, som är utprovade för arbetet, om synundersökningen visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas.

Personer som arbetar vid bildskärm kan få besvär i form av exempelvis ögonirritation, ögontrötthet, sveda, rödögdhet och huvudvärk, dessa symptom kan sättas i samband med avsaknad synhjälpmedel eller synhjälpmedel med felaktig korrektion.

Skyddsglasögon/visir

Arbetsmiljöverket ställer krav på användning av arbetsglasögon (skyddsglasögon eller visir) vid arbete med t.ex. mikrobiologiska arbetsmiljörisker, härdplaster, laser, bekämpningsmedel, kvicksilver, flytande kväve, farliga ämnen och svetsning. Arbetsgivaren ska tillhandahålla slipade skyddsglasögon om vanliga skyddsglasögon inte kan kombineras med egna korrektionsglas vid t.ex. laboratoriearbete eller verkstadsarbete. Tättslutande skyddsglasögon utanpå vanliga glasögon kan medföra att glasögonen och immar igen eller inte tätar mot ansiktet. Personlig skyddsutrustning skall vara CE-märkt och detta innebär att bågar och glas alltid måste vara testade som en enhet.

Kostnad för arbetsglasögon

Arbetsgivaren (din skola) bekostar särskilda glasögon, om synundersökning visar att det behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas. Normala läsglasögon ersätts inte.

Båge, enligt leverantörens maxpris i avtalad prislista, bekostas av arbetsgivaren. Dyrare bågar bekostas av den enskilde medarbetaren.

Vid beställning av synundersökning och glasögon ska Statens ramavtal följas. För närvarande är Synoptik Sweden AB den leverantör du ska vända dig till i första hand. För mer information om ramavtalet, klicka på länken här.

Synundersökning av ögonläkare

Om resultaten av en synundersökning visar att det behövs en kompletterande undersökning av en ögonläkare med hänsyn till synkraven i bildskärmsarbetet ska arbetsgivaren ordna en sådan undersökning. Optiker remitterar vid behov till ögonläkare.

Återkommande synundersökningar

Lämpligt intervall på kommande synundersökningar föreslås av den person som genomför undersökningen. Arbetsgivaren ansvarar tillsammans med den anställde för att detta utförs.

Hur går du till väga?

  • Anställd skall alltid informera sin chef när synbesvär förknippat med arbetet uppstår.
  • Anställd som inte tidigare har arbetsglasögon kan kontakta företagshälsovården för att få råd och ev. ett arbetsplatsbesök.
  • Anställd som redan har arbetsglasögon och där arbetsuppgifter eller arbetsplatsen ej har ändrats kan efter samråd med sin chef kontakta optiker direkt för synundersökning. För beställning av glasögon skall Statens ramavtal följas. För närvarande är Synoptik Sweden Aktiebolag den leverantör du ska vända dig till i första hand. För mer information om ramavtalet, gå in på sidan för Statlig inköpssamordning, se länk nedan och sök på "glasögon".
  • Efter fastställande av chef att arbetsglasögon skall inskaffas, bekostar arbetsgivaren (din skola) synundersökning hos leg optiker samt glasögonbåge, glas och arbetskostnad. Viktigt är att den anställde har en underskriven rekvisition av betalande chef med sig till optikern vid beställning av arbetsglasögon. Länk till rekvisitionsblanketten, se nedan.
  • Om medarbetaren önskar dyrare bågar än avtalet maxpris får arbetstagaren själv lägga till kostnaden om en dyrare båge önskas.

Arbetsglasögon är arbetsgivarens egendom och skall förvaras på arbetsplatsen.

Länk till sidan för statlig inköpssamordning www.avropa.se

Länk till rekvisitionsblankett för beställning av arbetsglasögon

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp