Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Product Innovation and Manufacturing Open Lab – PRIMO Lab

Projektet avser att stärka principen Tillgängliga experimentella miljöer genom att studera förutsättningarna för integrerade experimentella miljöer för fyra geografiskt närbelägna institutioner inom ITM-skolan. Projektet undersöker också om denna typ av delade miljöer i högre grad kan möjliggöra en helhetsförståelse för produktrealiseringens olika faser, och i förlängningen bidra till det cirkulära samhället.

Bakgrund och problemformulering

Produktrealisering drivs i ekosystem av aktörer inom innovation och produktion, där ingenjörer måste ha en helhetsbild för se produktinnovation och produktion som möjliggörare. Även lärande inom experimentell pedagogik bör ges goda experimentella förutsättningar. Utbildningar inom området skulle gynnas av en samlad experimentell miljö för produktrealiseringens olika faser. Vi vill därför undersöka förutsättningar för en experimentell miljö som samlar produktinnovation och produktrealisering för det cirkulära och klimatsmarta samhället.

Nuläge

Idag är fyra institutioner inom ITM samlade i Maskinområdet: institutionerna för produktionsutveckling (IPU), maskinkonstruktion (MMK), energiteknik (EGI) och lärande (LES). LES flyttade in under 2023. Och under 2025 kommer IPU Södertälje att flytta in. Detta skapar möjligheter för att tänka om kring de experimentella miljöerna för undervisning. Respektive institution har sina nischade labb för forskning, forskarutbildning och avancerad utbildning. Men den grundläggande utbildningen, bredare industrisamverkan och off-curricula aktiviteter bör kunna samlas på ett mer effektivt sätt än att varje institution håller sina lokaler. Dessutom kan denna samlade miljö vara en grund för pedagogisk verksamhet inom experimentellt lärande.

Vad vill vi åstadkomma

Vi vill skapa goda förutsättningar för experimentellt lärande inom Industriell teknik, för studenter och för lärare. Vi ser framför oss en ny modell kring utbildningsinfrastruktur som är öppen, flexibel och samlad, och som sträcker sig utöver en enskild institutions intressen. Lokaler i Maskinområdet kan utnyttjas bättre och där kan vi samla utrustning som idag är spridd i olika lokaler, dels för att minska kostnader men också skapa betydligt större nyttor.

Utmaningar

Dagens finansieringssystem för experimentella miljöer på KTH gör att varje institution måste prioritera hårt när det gäller experimentella miljöer för utbildning. De måste finansieras av GRU-intäkterna till just deras kurser och medlem delas mellan experimentella och teoretiska kurser. Detta skapar en risk för fragmenterade och underkritiska experimentella GRU-miljöer, som dessutom riskerar att prioriteras bort på grund av kostnadsskäl. Det finns inte heller incitament att skapa miljöer för off-curricula aktiviteter eller riktigt bra förutsättningar på KTH för lärande inom experimentell pedagogik.

Mål med förbättringen och dess delmål

Övergripande mål

Skapa en samlad öppen experimentell miljö till nytta för grundutbildning, experimentellt lärande, livslångt lärande, industrisamverkan och off-curricula aktiviteter för studenter. En både kostnadseffektiv och värdeskapande läsning.

Viktiga delmål

Definiera intressenter och behov. Definiera koncept, verksamhet, finansierings-modell och besparingar i o m denna lösning. Planera införande samordnat med campusflytt.

Inkluderingsplan

Hittills utgående från ITM-skolans institutioner. Framöver behöver vi engagera centrumbildningar och THS.

Förbättringsförslag (intresse / behov)

Vi har definierat grovt intresse. I ett fortsatt arbete kommer vi fördjupa och detaljera arbetet genom ett antal workshops:

  • Behov, behovsgrupper, avnämare, målgrupper. Hur vi möter intressenter utanför institutionerna.
  • Tänkt lösning i innehåll, verksamhet, lokal och teknik. Huvudman, organisation och styrning. Ämnesmässiga avgränsningar och uppskattade investeringsbehov.
  • En hållbar modell för långsiktig finansiering.
  • Hur konceptet och dess finansiering förankras med KTH:s ledning liksom med program, institutioner, centrumbildningar och från ett studentperspektiv.

Analys av resultat och lärdomar

Det mest kritiska är att skapa en uthållig finansieringslösning för denna öppna miljö. Vi måste också skapa förvaltnings- och utvecklingsorganisation och dess processer med tydligt ägarskap och ansvar. Det går utanför en enskild institutions normala ansvar och mandat. Denna miljö måste ersätta och minska befintliga labbutrymmen på institutionerna, så att vi når en ökad yteffektivitet, samtidigt som vi skapar ökad kvalitet och nytta.

Plan för uppföljning

Vi avser att driva arbetet vidare inom ramen för ett fortsatt projekt inom Framtidens Utbildning. Det samordnas även med flyttprojektet från KTH Södertälje.

F01-ABE Integrerat livslångt lärande​
F02-ABE Omedgörliga problem i en hållbar kontext​ inom samhällsbyggnad
F03-ABE Designstudions pedagogiska landskap
F04-CBH Digital och kontinuerlig examination
F05-CBH Breddad och relevant rekrytering till masterprogram
F06-CBH Ökad genomströmning
F07-CBH Utveckling av programstrukturer på avancerad nivå
F11-EECS Masterprogram i hållbar digitalisering
F12-EECS Lärarlag och kritiska vänner
F13-EECS Kvalitet och mångfald i examination inom program
F14-ITM Möbius – tekniskt basår i Södertälje
F15-ITM HING i Industriell teknik med en ingång och flera utgångar
F16-ITM Modularisering av studier på avancerad nivå (M-SPAN)
F17-ITM Product Innovation and Manufacturing Open Lab – PRIMO Lab
F18-SCI Nulägesanalyser för programombyggnad
F19-SCI Storskalig examination
F20-SCI ​​Flexibelt inspelat material för aktivt lärande
F21-SCI Progression av studenters friläggningsförmåga
F22-SCI Datadriven meritvärdering vid antagning till masterprogram
F23-SCI Integrera ämnes- och yrkesrollsnära HU och JML