Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Följ studenterna genom kursen

Du kan följa studenternas genomförande i kursen på flera sätt. Här hittar du en sammanställning av de funktioner som du kan använda för kursuppföljning. Vi har delat in funktionerna i tre olika områden: Uppföljning av inlärning, interaktion med studenter och översikt av kursen.

Letar du efter verktyg för kursvärdering? 

Lärmiljöenkät (LEQ) är KTH:s verktyg för kursvärdering och utveckling. Du skapar enkelt enkäten utifrån en av tre mallar.  

Läs mer om Lärmiljöenkät (LEQ)

Ett nytt, mer automatiserat verktyg håller på att införas för att stärka och underlätta arbetet med kursvärdering och kursanalys. LEQ kommer att fasas ut i samband med att det nya systemstödet införs. 

Läs mer om Projekt: Nytt system för kursvärdering och kursanalys

Uppföljning av inlärning

Detta avsnitt fokuserar på de verktyg som hjälper dig följa upp inlärningen under kursen. Här hittar du funktioner som hjälper dig att tydligt definiera och följa upp lärandemål samt möjliggör anpassade inlärningsvägar för studenterna. 

Lärandemål

Funktionen "Lärandemål" (Outcomes) i Canvas hjälper dig att följa studenternas utveckling genom en kurs. Du kan lägga till lärandemål och målrelaterade betygskriterier och sedan koppla dem till uppgifter och quiz i Canvas. Det går att använda funktionen både på ett formativt och ett summativt sätt, men oavsett val så ger det dig och dina studenter en översikt på hur måluppfyllelsen i kursen går.

Läs mer om Lärandemål i Canvas .

Måluppfyllelsevägar

I Canvas finns "Måluppfyllelsevägar" (MasteryPaths) som låter dig som lärare anpassa inlärningsupplevelser för studenter enligt olika "vägar" igenom kursmaterialet som du skapat i förväg. Vägarna väljs automatiskt baserat på studenternas poäng på specifika uppgifter. Detta ger studenterna bra möjligheter att visa på och uppnå lärande i en kurs utifrån deras egna val och kunskapsnivå.

Läs mer om MasteryPaths (eng, community.canvaslms.com) .

Interaktion med studenter 

Här presenteras de verktyg som bidrar med engagemang och samarbete mellan lärare och studenter. Läs mer under rubrikerna nedan om hur du kan skapa diskussioner och samla in feedback genom digitala verktyg som Mentimeter och Möbius för en mer interaktiv lärandeupplevelse. 

Diskussioner

I Canvas är "Diskussioner" (Discussions) den plats där alla i ett kursrum, både studenter och lärare, kan mötas och diskutera i ett öppet forum. Här syns allt som skrivs av alla. Ett aktivt diskussionsforum, kopplat till kursinnehållet, kan ge dig som lärare en inblick i studenternas resonemang och analys genom hela kursens gång.

Läs mer om Diskussioner i Canvas .

Tips: Aktivera studenter med frågor

Här hittar du tips för att skapa quiz och enkäter som aktiverar studenter och gör dem till medskapare av sin egen kunskap, oavsett verktyg.

Aktivera studenter med frågor

Mentimeter 

Mentimeter är ett webbaserat presentationsverktyg och digitalt system för interaktiva undersökningar i realtid, där studenterna via en automatiskt genererad kod eller länk kan rösta på olika alternativ eller skriva in sina egna svar. Mentimeter passar därför bra för utvärderingar och för att samla in återkoppling löpande. Tänk på att studenternas svar är anonyma.

Läs mer om Mentimeter .

Möbius

Möbius är ett externt verktyg där du kan skapa studentrelaterat material i olika format och för olika ändamål såsom uppgifter, quizzar, bildspel och informationssidor. Du kan skapa övningsuppgifter eller uppgifter för examinerande ändamål. Möbius spårar till viss del studenternas framsteg när de arbetar med det skapade materialet.

Läs mer om Möbius .

Översikt av kursen 

Här hittar du de verktyg som ger insikter i studenternas prestationer och framsteg i kursen. Dessa funktioner kan ge en djupare förståelse av studenters deltagande.

Ny kurs- och användaranalys

"Ny kurs- och användaranalys" (New Analytics) är en funktion i Canvas som ger dig en förbättrad analys av vad studenterna har gjort i kursen, och ger dig en insikt i vilka delar av kursen studenterna har presterat bättre och sämre i. Funktionen hjälper dig som lärare att få syn på vilka moment i kursen som varit särskilt utmanande för studenterna. Det går också att jämföra en enskild students deltagande och omdöme med klassgenomsnittet.

Funktionen kan på så sätt vara till hjälp genom att till exempel analysera vilka studenter som behöver mer stöttning, och på detta sätt hjälpa läraren att förbättra studenternas resultat.

Läs mer om New Analytics (community.canvaslms.com) .

Bedömningsöversikt 

I Canvas navigationsmenyval Omdömen (Grades) finns Bedömningsöversikten (Gradebook), där du som lärare, och även studenterna, får en visuell översikt över alla omdömen.

Läs mer om Bedömningsöversikten i Canvas .

Kravsätta innehåll i Moduler 

Med funktionerna "Krav" (Requirements) och "Förutsättningar" (Prerequisites) kan du kravsätta innehåll i moduler i Canvas respektive göra modulerna beroende av varandra. Du kan sätta olika krav på olika innehåll och kravsätta ordningen i modulen. En student måste ha uppfyllt kraven i en viss modul för att det ska vara möjligt att påbörja nästa. 

Läs mer om Moduler i Canvas .

Studentinteraktionsrapporten 

"Studentinteraktionsrapporten" (Student interactions report) ger dig som lärare en sammanfattad version av interaktionen mellan dig och de studenter som är inskrivna i din kurs. Rapporten ger dig specifik information om hur studenter interagerar med ditt kursrum, både individuellt och som grupp. Rapporten visar bland annat interaktion med studenterna, aktuella omdömen och om det finns några inlämnade men ej rättade uppgifter för studenten.

Läs mer om Studentinteraktioner i Canvas (eng, community.canvaslms.com) .

Läs mer om Studentinteraktioner för enskilda studenter (eng, community.canvaslms.com) .