Friskvård på KTH - mål och strategi

KTH:s utgångspunkt är att regelbunden friskvård ger dig som anställd bättre möjligheter att möta de krav, såväl fysiskt, psykiskt, socialt och kompetensmässigt, som ställs i arbetslivet. Din hälsa är inte bara en personlig angelägenhet utan även en gemensam resurs som är avgörande för organisationens prestation.

Värdegrund

KTH ska vara en bra och attraktiv arbetsplats. Anställdas trivsel och hälsa är viktiga inslag i detta. Utgångspunkten är att regelbunden friskvård ger anställda bättre möjligheter att möta de krav, såväl fysiskt, psykiskt, socialt och kompetensmässigt, som ställs i arbetslivet. Ett ökat engagemang i medarbetarnas hälsa kan leda till minskad sjukfrånvaro och ett rikare liv.

Friskvård och hälsa hos anställda är därmed en viktig angelägenhet för KTH. Hälsa innefattar fysiska, psykiska, emotionella och sociala dimensioner som tillsammans utgör en helhet, där alla delar är lika viktiga. Med god hälsa ökar välbefinnandet och förutsättningarna att kunna förverkliga livsmålen. Det hälsofrämjande arbetet på KTH ska därför utgå ifrån en helhetssyn på människan och förstärka de goda resurser som finns.

Mål

Målet är att utveckla och bibehålla god hälsa hos anställda samt att anställda upplever att arbetsgivaren stöttar i att ta ansvar för sin hälsa.

Strategi

Friskvården på KTH ska medverka till att skapa en trivsam arbetsplats, god hälsa, hälsomedvetna anställda och till att förbättra den totala arbetsmiljön. Friskvården ska även kunna fungera som en viktig rekryteringsfaktor. Friskvård riktar sig till alla anställda, oavsett omfattning av tjänst och anställningsform.

Arbetsgivarens ansvar

Ansvaret för det övergripande hälsoarbetet liksom uppföljningen av desamma ligger på respektive skola. Arbetsgivaren ska ge sitt aktiva stöd till hälsa och friskvård. Chefer främjar hälsa hos anställda bland annat genom att skapa förutsättningar för anställda att själva aktivt ta ansvar för sin hälsa. Chefer bör vara förebilder och påverka medarbetarnas hälsa genom sitt sätt att leda och organisera arbetet. Genom att aktivt verka för ett hälsofrämjande arbetssätt skapas arbetsplatser och arbetsrelationer som optimerar medarbetarnas resurser.

Friskvårdsarbetet ska vara en del av arbetsmiljöarbetet och vara synligt i handlingsplaner och budget med årlig uppföljning.

Medarbetarens ansvar

Den anställda medarbetaren är ytterst ansvarig för sin egen hälsa och för utvecklingen av sina personliga resurser. Medarbetarskapet innebär även ansvar för att aktivt medverka i arbetet för hälsa och arbetsmiljö på arbetsplatsen, liksom en hälsosam utveckling av verksamheten.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp