Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rehabilitering - vem gör vad?

Syftet med rehabilitering är att återge den som har fått nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan bästa möjliga funktionsförmåga med hänsyn till verksamhetens krav och möjligheter. För att rehabiliteringen skall uppnå ett bra resultat är det viktigt att den kommer igång så tidigt som möjligt.

Ansvar för rehabiliteringen

Om du har fått en nedsättning i din arbetsförmåga är det din närmsta chef som har det yttersta ansvaret för rehabiliteringen under hela rehabiliteringsprocessen. För att du ska få en bra återgång till ditt arbete är det viktigt att du själv tar initiativ och medverkar aktivt i din egen rehabilitering. Detta gör du genom att lämna de upplysningar som behövs för att kartlägga rehabiliteringsbehovet, delta i planering och efter bästa förmåga aktivt delta i rehabiliteringen.

Plan för återgång i arbete

Chefen ska i samråd med den anställde göra en rehabiliteringsplan:

  • Om arbetstagaren förväntas vara sjukskriven i minst 60 dagar från och med sjukperiodens första dag. Planen ska tas fram senast dag 30 i sjukperioden.
  • När den anställde har varit sjuk 6 gånger under en 12- månadersperiod.
  • När den anställde själv begär det.
  • När arbetsgivaren anser att det behövs.

Planen är främst ett stöd för rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och ska underlätta en tidig återgång i arbete. Planen kan också vara ett underlag för Försäkringskassans handläggning av sjukskrivnings- och rehabiliteringsärenden.

Det är den närmsta chefen som ansvarar för dokumentationen av rehabiliteringsprocessen. Dokumentationen ska föras genom noteringar från möten (även inställda), från överenskommelser, planering, utvärderingar och samtal.

Det är viktigt att du känner att det som tas upp i rehabiliteringssamtal behandlas varsamt av alla inblandade. Sekretesslagstiftningen måste beaktas i dessa ärenden.

Mall för anpassning- och rehabiliteringsplan

KTH har tagit fram en mall för den plan för anpassning och rehabilitering som ska tas fram av närmsta chef tillsammans med medarbetaren. HR-funktionen vid skolorna är ett chefsstöd och kan delta vid dessa möten. Planen är ett underlag för att chef och medarbetare ska kunna följa upp de anpassningar som görs, samt tydliggöra arbetsuppgifter som medarbetaren utför under sin rehabilitering. 

Mall för anpassnings- och rehabiliteringsplan (pdf 623 kB)

Vem gör vad?

  • Den anställdes ansvar är att informera om anpassnings- och rehabiliteringsbehov, delta i planering och delta i rehabilitering.
  • HR-funktionen på skolorna utgör en specialistresurs som kan ge råd och stöd under hela rehabiliteringsprocessen.
  • Fackliga organisationer är ett stöd för den enskilda medlemmen. Du har rätt att ha med fackligt ombud vid rehabiliteringssamtal och rehabiliteringsmöten. Även ett skyddsombud kan vara med som stöd.
  • Företagshälsovård utgör en specialistresurs som kan ge råd och stöd under hela rehabiliteringsprocessen
  • Försäkringskassan kan ge medel för arbetshjälpmedel och resor.