Rehabilitering - vem gör vad?

Syftet med rehabilitering är att återge den som har fått nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan bästa möjliga funktionsförmåga med hänsyn till verksamhetens krav och möjligheter. För att rehabiliteringen skall uppnå ett bra resultat är det viktigt att den kommer igång så tidigt som möjligt.

Om du har fått en nedsättning i din arbetsförmåga är det din närmsta chef som har det yttersta ansvaret för rehabiliteringen under hela rehabiliteringsprocessen. För att du skall få en bra återgång till ditt arbete är det viktigt att du själv tar initiativ och medverkar aktivt i din egen rehabilitering. Detta gör du genom att lämna de upplysningar som behövs för att kartlägga rehabiliteringsbehovet, delta i planering och efter bästa förmåga aktivt delta i rehabiliteringen.

Chefen ska i samråd med den anställde göra en rehabiliteringsplan

  • När den anställde har varit sjuk i mer än 4 v i följd
  • När den anställde har varit sjuk 6 gånger under en 12- månadersperiod
  • När den anställde själv begär det.
  • När arbetsgivaren anser att det behövs

Det är den närmsta chefen som ansvarar för dokumentationen av rehabiliteringsprocessen. Dokumentationen ska föras genom noteringar från möten (även inställda), från överenskommelser, planering, utvärderingar och samtal.

Det är viktigt att du känner att det som tas upp i rehabiliteringssamtal behandlas varsamt av alla inblandade. Sekretesslagstiftningen måste beaktas i dessa ärenden.

Vem gör vad?

Den anställdes ansvar är att informera om rehabiliteringsbehov, delta i planering och delta i rehabilitering
Personalfunktionen på skolorna utgör en specialistresurs som kan ge råd och stöd under hela rehabiliteringsprocessen.
Fackliga organisationer är ett stöd för den enskilda medlemmen. Du har rätt har rätt att ha med fackligt ombud vid rehabilitering samtal och rehabiliteringsmöten. Även ett skyddsombud kan vara med som stöd.
Företagshälsovård utgör en specialistresurs som kan ge råd och stöd under hela rehabiliteringsprocessen
Försäkringskassan kan ge medel för arbetshjälpmedel och resor.

Se mer i

Roller i rehabilteringen
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Helene Hedin
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-10-23