Till innehåll på sidan

Inställningar av Quiz för examination

Canvas Quiz har ett flertal inställningar att ställa in. Vilka inställningar som ska användas beror på hur quizet är tänkt att användas. Vid exempelvis examination i datorsal är det önskvärt att säkerställa att enbart studenter i salen kan öppna quizet. Det går både att låsa quizet så att en kod krävs för att få öppna det samt begränsa vilka IP-adresser som quizet får öppnas från. Det går även att blanda svarsalternativen och frågornas ordning, samt att styra när och vad studenten ska se för resultat.

De flesta inställningarna går att göra i både New Quizzes och Classic Quizzes. Det rekommenderas dock att du använder New Quizzes då Classic Quizzes håller på att fasas ut och så småningom kommer att tas bort från Canvas. Läs mer om avvecklingen av Classic Quiz i Canvas .

Viktigt vid manuell bedömning: dölj studentresultatet

All återkoppling som ges på frågor i ett New Quiz visas direkt för studenterna, även om quizets resultat inte är publicerat i Omdömesboken eller SpeedGrader. Vid manuell bedömning är det därför viktigt att dölja studentresultatet tills bedömningen är klar.

Hur du döljer studentresultaten förklaras under rubriken "Begränsa visning av studentresultat" på denna sida.

Uppgiftsinställningar för New Quizzes

Det går att göra inställningar för ett New Quiz på två ställen. Dels går det att i quizet göra inställningar under fliken inställningar och dels går det att göra samma inställningsmöjligheter som för en Canvas Uppgift.

Ställ in uppgiftsinställningarna för quiz

Uppgiftsinställningarna för ett quiz hanterar framförallt de yttre ramarna för hur quizet ska publiceras och bedömas. Det är samma inställningar som görs för en vanlig uppgift i Canvas. För att lära dig om vilka inställningar som kan göras för quiz, läs mer om hantering av uppgiftsinställningar på sidan om Inställningar av Uppgifter för examination . På sidan om att slumpa frågor i ett quiz  ges även exakta förslag på inställningar som kan passa för ett examinerande quiz.

Ställ in poäng för quiz i uppgiftsinställningarna

Quiz skiljer sig från uppgifter i hanteringen av poäng. I quiz går det att tilldela poäng både i frågorna och i inställningarna som görs på samma sätt som uppgifter. Maxpoängen som ställs in i uppgiftsinställningarna är till för att i bedömningsöversikten kunna vikta olika uppgifter/quiz mot varandra. Den kan ställas in till valfritt värde, oberoende av frågornas totala poängsumma.

Studenternas resultat i frågorna summeras i quizet och överförs procentuellt till poängen i uppgiftsinställningarna. För att vara tydlig mot studenter rekommenderas för quiz att denna uppgiftspoäng antingen skrivs till noll eller till den totala summan av poängen från frågorna. På så sätt kommer studenterna inte undra varför det i bedömningsöversikten står ett annat maxvärde än vad frågornas totala poängsumma kan ge.

Bygginställningar i New Quizzes

När New Quiz är öppnat i byggläget finns det inställningar att göra för quizet under fliken ”Inställningar” (Settings). Här kan man aktivera att frågornas ordning i quizet slumpas samt att alternativens ordning slumpas vid flervalsfrågor. Det går att ställa in så att quizet innehåller en enkel miniräknare som studenterna kan använda. Läs mer om den inbyggda miniräknaren i New Quizzes .

Nedan kan du läsa mer om andra inställningsmöjligheter som kan behöva mer förklaring.

En fråga åt gången

Det går att ställa in så att enbart en fråga i taget visas för studenten, både med och utan att studenten kan gå tillbaka till en tidigare fråga. Denna inställning kan vara lämplig för vissa upplägg och även hjälpa studenterna fokusera på en fråga i taget. Formatet kan även göra det svårare för en student att överblicka hela quizet och därefter planera sin tid för svar, så tänk igenom ditt val noga.

Kräv en åtkomstkod av studenterna

Genom att aktivera att en kod krävs kommer studenterna behöva skriva in en kod innan de når frågorna i quizet. Det är exempelvis användbart vid examination i datorsal då det gör det svårare för personer som inte närvarar på tentamen att få tillgång till tentamensfrågorna. Aktivera alternativet "Kräv en åtkomstkod av studenterna" (Require a student access code) och välj en kod på förslagsvis 4-5 tecken. Valet "Visa tillgångskod" (Show access code) gör att du kan se vilken kod du skrivit, det påverkar inte studenternas vy.

Tidsgräns

I quizets uppgiftsinställningar går det att ställa in när quizet publiceras, när det ska vara inlämnat och när det inte längre ska gå att öppna. Tidsgränsen i byggläget är mer flexibel då den utgår från när studenten öppnar quizet och sedan begränsar hur lång tid från öppnandet som quizet är öppet. Observera dock att quizet kommer stängas för alla vid sluttiden angiven i uppgiftsinställningarna.

Önskar du att varje student ska få exakt en timme i quizet bör du använda tidsgränsen som ställs in i quizets byggläge och ställa in uppgiftsinställningarnas sluttid med marginal, så att de studenter som är sena med att öppna quizet fortfarande får exakt en timme. Om du har en examination där flexibel start och sluttid inte är möjligt, då exempelvis tentamensvakter kommer avsluta tentamen vid en viss tid rekommenderas du att använda uppgiftsinställningarna. Där är det även möjligt att enkelt tilldela olika tid för olika sektioner vilket är effektivt i examinationsrum för att hantera extra skrivtid.

Filtrera IP-adresser

Genom att begränsa vilka IP-adresser som tillåts kan du vid exempelvis examination i datorsal begränsa så att enbart studenter på plats kan nå quizet. Aktivera alterantivet "Filtrera IP-adresser" (Filter IP-addresses). Du kan nu skriva in ett eller flera intervall för tillåtna IP-adresser. Tryck på "+ Tillåten intervall" (+ Allowed range) för att lägga till flera intervaller.

Kontakta it-support@kth.se  för hjälp med vilka IP-adresser som används för specifika datorsalar på KTH, märk ditt ärende: IP-adresser för Canvas quiz i datorsal.

Tillåt flera försök

Om ett quiz används för att låta studenter träna på ett moment kan det vara bra att tillåta flera försök. Vid en examination är det dock viktigt att enbart tillåta ett försök. Används slumpade frågor kommer studenten annars att kunna öppna olika tentamenslydelser då frågorna slumpas om för varje försök. Vid manuell bedömning av quizet kommer varje försök att visas individuellt. Ett tillåtet försök gör att bedömning kan ske i en fil medan flera kommer göra att den som bedömer behöver hoppa mellan filerna för samma student.

Begränsa visning av studentresultat

Här finns möjlighet att styra vad studenten ska se efter quizet. Beroende på quizet kan det vara bra att studenterna inte får sitt resultat direkt efter skrivningen, exempelvis vid manuell bedömning.

OBS: Denna begränsning gör du utöver att dölja omdömet i SpeedGrader. Du måste dölja båda under tiden du bedömer för att studenterna inte ska se dig arbeta med quizet.

Om du aktiverar inställningen ser studenterna bara inlämningsbekräftelsen och flera kryssrutor visas där du kan specificera vad som ska visas och döljas.

Du kan välja att visa:

 • tilldelade poäng (totalt och per fråga).
 • möjliga poäng (totalt och per fråga).
 • objekt och frågor, det vill säga vad studenterna såg när de genomförde quizet.
  • studentsvar.
  • svaret som rätt/fel. "Studentsvar" måste väljas först.
  • rätt svar med felaktigt svar, det vill säga facit. "Svar som rätt/fel" måste väljas först.
  • feedback för objekt. Visar kommentarer som skrivs in per fråga i SpeedGrader och den återkoppling inlagd under "Ge allmän feedback (oavsett svar)" per fråga. Om "svaret som rätt/fel" är vald visas även återkoppling inlagd under "Vid rätt svar" och "Vid felaktigt svar".

Kom ihåg att stänga av inställningen när du bedömt klart quizet. Om du bara publicerar resultatet i SpeedGrader eller omdömesboken kommer studenterna bara se totalpoängen och kommentarer du skrivit för hela quizet, inte de per fråga.

Canvas Classic Quizzes

Classic Quiz avvecklas på obestämd tid

Vi rekommenderar att du använder quizmotorn “New Quizzes” då Canvas gamla quizmotor “Classic Quiz” kommer avvecklas i en flerstegsprocess. Det finns inget satt datum för när detta är klart utan KTH inväntar kritiska funktioner innan vi slutar stödja Classic Quiz. Nedan hittar du mer information om avvecklingen och hur du migrerar en Classic Quiz till New Quizzes.

Migration förklaras på Classic Quizzes

Classic Quiz avveckling skjuts fram på obestämd tid

För Classic Quizzes finns inte lika många inställningsalternativ. De alternativ som finns, finns i de yttre inställningarna för quizet. Där går det exempelvis att aktivera: "Kräver en tillgångskod" (Require an access code) och "Filtrera IP-adresser"(Filter IP addresses). Välj en kod på förslagsvis 4-5 tecken som lösenord och kontakta it-support@kth.se , (märk ditt ärende: IP-adresser för Canvas quiz i datorsal) för information om vilka datorsalar som har vilka IP-adresser. Trycker du på det blå förstoringsglaset ges information om för hur du kan skriva in intervaller.

Mer stöd för att skapa ett quiz

Lär mer om:

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-17