Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Inställningar av Quiz för examination

Quiz i Canvas kan anpassas för att passa med din examinationsform med ett flertal inställningar. Du kan exempelvis begränsa vilka studenter som kan öppna quizet med ip-adresser eller åtkomstkod, sätta en tidsgräns och styra när och hur studenternas resultat visas för dem. Här går vi igenom de relevanta inställningarna för examinerande quiz.

New Quizzes rekommenderas

De flesta inställningarna går att göra i både New Quizzes och Classic Quizzes. Vi rekommenderar dock att du använder New Quizzes då Classic Quizzes håller på att fasas ut och så småningom kommer att tas bort från Canvas.  

 Läs mer om avvecklingen av Classic Quiz i Canvas .

Här fokuserar vi på New Quizzes, men vi hanterar även Classic Quizzes i slutet av sidan.

Viktigt vid manuell bedömning: dölj studentresultatet

All återkoppling som ges på frågor i ett New Quiz visas direkt för studenterna, även om quizets resultat inte är publicerat i Omdömesboken eller SpeedGrader. Vid manuell bedömning är det därför viktigt att dölja studentresultatet tills bedömningen är klar.

Hur du döljer studentresultaten förklaras under rubriken "Begränsa visning av studentresultat" på denna sida.

Uppgiftsinställningar och poäng för New Quizzes

Uppgiftsinställningarna för ett quiz är samma som för en vanlig uppgift och hanterar framförallt de yttre ramarna för hur quizet ska publiceras och bedömas. Quiz skiljer sig dock från uppgifter i hanteringen av poäng. I quiz går det att sätta poäng både per fråga och i uppgiftsinställningarna.

Poängen per quizfråga används och redovisas bara i quizet och poängen i uppgiftsinställningarna används i resten av Canvas. Studenternas resultat är procentuellt densamma för båda, så en student som får 70% korrekt i quizet har även 70% korrekt i bedömningsöversikten.

För att undvika förvirring rekommenderar vi att du antingen sätter poängen i uppgiftsinställningarna till noll eller till den totala summan av poängen från frågorna. Du kan behöva frångå rekommendationen om du behöver vikta quizet mot andra uppgifter eller för passa in på ett särskilt bedömningsschema.

Våra rekommendationer för resterande uppgiftsinställningar kan du läsa mer om på sidan Inställningar av Uppgifter för examination .

För förslag på exakta inställningar för examinerande quiz, läs sidan Slumpa inlämningsuppgifter vid examination .

Bygginställningar i New Quizzes

Du kan ändra bygginställningarna när ett New Quiz är öppnat i byggläget, det vill säga där du lägger in frågorna. Du hittar bygginställningarna under fliken "Inställningar" (Settings).

Alla bygginställningar är frivilliga att använda, men många av dem rekommenderas starkt i olika examinationssituationer. Nedan går vi igenom rekommendationerna för inställningarna som kan behöva mer förklaring. Är du intresserad av en lista av alla inställningar, gå till Skapa ett quiz .

En fråga åt gången (One question at a time)

Du kan ställa in så att enbart en fråga i taget visas för studenterna, så de måste trycka på “Nästa” för att komma till nästa fråga. Du kan också välja om studenterna kan gå tillbaka till en tidigare fråga eller om de låser in sina svar när de trycker på “Nästa”.

Inställningen kan användas exempelvis om studenterna bara får använda den inbyggda miniräknaren på vissa frågor. Använd den dock med försiktighet, studenter har delade uppfattningar av denna typ av upplägg. Den kan hjälpa studenterna att fokusera på en fråga i taget, men det blir svårare för dem att överblicka hela quizet och planera sin tid.  

Kräv en åtkomstkod av studenterna (Require a student access code)

Aktivera och välj en åtkomstkod på förslagsvis 4 – 5 tecken. Studenterna kommer behöva skriva in koden innan de når frågorna i quizet. Valet "Visa tillgångskod" (Show access code) gör att du kan se vilken kod du skrivit, det påverkar inte studenternas vy.

En åtkomstkod är exempelvis användbart vid examination i datorsal. Om koden delas ut på plats blir det svårare för personer som inte närvarar på tentamen att få tillgång till tentamensfrågorna. Inte lika säkert som att filtrera IP-adresser (förklaras nedan), men enklare att sätta upp på egen hand.

Tidsgräns (Time limit)

Tidsgränsen är den längsta tiden som en student kan genomföra ett quiz, räknat från och med att studenten startar quizet. Quizet lämnas in automatiskt när tiden tagit slut eller när den angivna sluttiden i uppgiftsinställningarna har passerat, beroende på vad som händer först. Tidsgränsen kan alltså aldrig ge en student mer tid än uppgiftsinställningarna.

Tidsgräns rekommenderas bara för quiz med flexibel start- och sluttid, annars passar det bättre att bestämma start- och sluttiderna med uppgiftsinställningarna. Om du ska använda tidsgräns, kom ihåg att ställa in uppgiftsinställningarnas sluttid med marginal så att alla hinner utnyttja hela skrivtiden.

Filtrera IP-adresser (Filter IP addresses)

Aktivera och skriv in ett eller flera intervall av tillåtna IP-adresser (tryck på "+ Tillåten intervall" (+ Allowed range) för att lägga till flera intervaller). Endast datorer i detta intervall kan komma in på quizet.

Rekommenderas om du vill begränsa ett quiz till bara studenterna på plats i en utvald datorsal. Kontakta examinationsadm@kth.se  för hjälp med vilka IP-adresser som används för specifika datorsalar på KTH, märk ditt ärende: IP-adresser för Canvas quiz i datorsal.

Tillåt kalkylator (Allow calculator)

Ger studenterna tillgång till en “enkel” eller “vetenskaplig” miniräknare i quizet. Läs mer på sidan Miniräknare i Canvas New Quizzes .

Begränsa visning av studentresultat (Restrict student result view)

Denna inställning hanterar vilka detaljer studenterna ska se i quizet efter de lämnat in den, inte vad som visas i bedömningsöversikten. Denna begränsning gör du alltså utöver att dölja omdömet i SpeedGrader, om du vill dölja omdömen medan du arbetar med quizet. Detta kan vara användbart om quizet, till exempel, har frågor som behöver bedömas manuellt.

När du aktiverar inställningen kan du välja att kryssa i flera kryssrutor för att specificera vad som ska visas och döljas. Om inga kryssrutor är ikryssade kommer studenterna bara se en inlämningsbekräftelse när de lämnar in quizet.  

Du kan välja att visa:

 • tilldelade poäng (totalt och per fråga).
 • möjliga poäng (totalt och per fråga).
 • objekt och frågor, det vill säga vad studenterna såg när de genomförde quizet.
  • studentsvar.
  • svaret som rätt/fel. "Studentsvar" måste väljas först.
  • rätt svar med felaktigt svar, det vill säga facit. "Svar som rätt/fel" måste väljas först.
  • feedback för objekt. Visar kommentarer som skrivs in per fråga i SpeedGrader.

Obs! Kom ihåg att stänga av inställningen när du bedömt klart quizet, det räcker inte att publicera omdömen via SpeedGrader eller bedömingsöversikten.

Canvas Classic Quizzes

Classic Quiz avvecklas på obestämd tid

Vi rekommenderar att du använder quizmotorn “New Quizzes” då Canvas gamla quizmotor “Classic Quiz” kommer avvecklas i en flerstegsprocess. Det finns inget satt datum för när detta är klart utan KTH inväntar kritiska funktioner innan vi slutar stödja Classic Quiz. Nedan hittar du mer information om avvecklingen och hur du migrerar en Classic Quiz till New Quizzes.

Migration förklaras på Classic Quizzes

Classic Quiz avveckling skjuts fram på obestämd tid

För Classic Quizzes finns inte lika många inställningsalternativ. De existerande alternativen finner du i de yttre inställningarna för quizet. Där kan du exempelvis aktivera:  

 1. "Kräver en tillgångskod" (Require an access code).
 2. "Filtrera IP-adresser"(Filter IP addresses).

Välj en kod på förslagsvis 4–5 tecken som lösenord och kontakta it-support@kth.se  för information om vilka datorsalar som har vilka IP-adresser. Märk ditt ärende: IP-adresser för Canvas quiz i datorsal. Trycker du på det blå förstoringsglaset ges information om för hur du kan skriva in intervaller.

Mer stöd för att skapa ett quiz

Om du behöver hittar du mer information om stöd vid skapandet av quiz på följande sidor på KTH webben: