Till innehåll på sidan

ITM-skolans rutiner för studentinflytande

Publicerad 2020-12-04

Studentrepresentation på ITM-skolan

Studenter har rätt till representation i skolans ledningsgrupp och i skolchefens strategiska råd enligt vad som anges i arbetsordning för skolan för ITM.

Därutöver har studenter rätt att vara representerade i

  • grundutbildningsutskott (2 studentrepresentanter)
  • programkonferenser/programkollegier/programråd (2 studentrepresentanter)
  • forskarutbildningsutskott (1 studentrepresentant)
  • programråd för doktorsprogram (1 studentrepresentant)
  • docentkommitté (1 studentrepresentant)
  • ledningsgrupp på institutionerna (1 studentrepresentant).

Studenterna ska erbjudas att vara representerade med minst det antal representanter som angivits inom parantes efter varje gruppering. Vid större sammankomster, som program- och grundutbildningskonferenser bör fler studentrepresentanter erbjudas att delta.

ITM-skolan rekommenderar att studentinflytandet utövas av doktorand i frågor som i första hand påverkar doktorander, som i institutionernas ledningsgrupp, programråd för doktorsprogram, docentkommitté och i forskarutbildningsutskott.

När nya grupper eller arbetsgrupper, tillfälliga eller permanenta, som är av betydelse för utbildningen eller studenters situation på ITM-skolan inrättas ska samråd ske med THS kring om och i så fall hur THS ska medverka. Om gruppen eller arbetsgruppen tillsätts via ett formellt beslut ska beslutsfattaren samråda med THS kring studentinflytandet via sro-itm@ths.kth.se . I de fall inget formellt beslut tas ansvarar gruppens sammankallande/ordförande för samråd med THS.

Utbildning på behörighetsgivande nivå, grundnivå och avancerad nivå

Kvalitetsfrågor och viktigare administrativa frågor som berör utbildning på grundnivå och avancerad nivå bereds i skolans grundutbildningsutskott. Grundutbildningsutskott ska hållas två till fyra gånger per termin och kallelse till mötet ska skickas via epost senast sju kalenderdagar innan mötet. Till studentrepresentant skickas kallelsen till sro-itm@ths.kth.se .

Programråd för doktorsprogram

Kvalitetsfrågor och viktigare administrativa ärenden som berör utbildning på forskarnivå bereds i doktorsprogrammens programråd.

Forskarutbildningsutskott

Forskarutbildningsutskott arbetar med fokus på kvalitetsfrågor och med den kontinuerliga uppföljningen och motsvarande återkoppling i KTH:s kvalitetssystem.

Samråd när enskild fattar beslut

När en enskild ska fatta beslut som inte beretts i en grupp ska beslutsfattaren överväga om samråd ska ske med THS i beredningen av beslutet. Om samråd ska ske bör THS kontaktas tidigt i beredningen dock senast 7 dagar innan beslutet fattas, via sro-itm@ths.kth.se . I de fall det saknas studentrepresentation och THS inte kunnat utse studentrepresentant får skolan, i samråd med THS, tillfälligt utse en studentrepresentant till dess att THS beslutar i frågan.

Att utse grundutbildningsansvarig, forskarutbildningsansvarig, programansvarig och prefekt är exempel på beslut som fattas av en enskild och som inte bereds i en grupp. Studentrepresentant ska kontaktas i ett tidigt skede när någon ska utses för ett sådant uppdrag. Vid utseende av prefekt rekommenderas att studentinflytandet utövas via doktorand i berörd institutions ledningsgrupp. Också för forskarutbildningsansvarig och programansvarig på forskarnivå rekommenderas att studentinflytandet i första hand utövas av en doktorand. I andra hand, och vid utseende av grundutbildningsansvarig och programansvarig på grundnivå och avancerad nivå, ska THS kontaktas via sro-itm@ths.kth.se .

Utvärdering av studentinflytandet

Utvärdering av studentinflytandet ska ske terminsvis. Dagordningen för mötet ska tas fram tillsammans med THS. Till mötet ska skolchef, grundutbildningsansvarig, forskarutbildningsansvarig och studentrepresentanter för grundnivå/avancerad nivå (studentrådsordförande och en representant från sektionerna (SNO eller PAS)) och forskarnivå bjudas in via sro-itm@ths.kth.se . Mötesdeltagarna ska kallas senast 7 dagar innan mötet.

Delegationsändring i EFH 2022‑03‑25
EU‐projekt 2022‑03‑18
Fakturahantering 2022‑03‑25
Kundfakturering 2022‑03‑18
Projektuppstart 2022‑09‑20
Sakattestering av faktura 2022‑03‑18
Arvoden 2020‑06‑10
Reseräkningar 2020‑06‑04
Inrättande av kurs på forskarnivå 2022‑04‑22
Inrättande av doktorsprogram 2022‑04‑22
Disputation 2024‑01‑30
Byte eller tillägg av handledare 2022‑04‑22
KS-administration 2023‑01‑25
Tentamen – administration 2020‑06‑10
Direktupphandling mellan 0 – 50 000 kr 2022‑06‑09
Direktupphandling mellan 50 000 – 100 000 kr 2022‑06‑09
Direktupphandling mellan 100 000 – 700 000 kr 2022‑06‑09
Inköp av tillfälliga lärarinsatser genom tjänsteupphandling 2022‑06‑09
ITM-skolans rutiner för studentinflytande