Till innehåll på sidan

ITM-skolans rutiner för studentinflytande

Publicerad 2020-12-04

Studentrepresentation på ITM-skolan

Studenter har rätt till representation i skolans ledningsgrupp och i skolchefens strategiska råd enligt vad som anges i arbetsordning för skolan för ITM.

Därutöver har studenter rätt att vara representerade i

  • grundutbildningsutskott (2 studentrepresentanter)
  • programkonferenser/programkollegier/programråd (2 studentrepresentanter)
  • forskarutbildningsutskott (1 studentrepresentant)
  • programråd för doktorsprogram (1 studentrepresentant)
  • docentkommitté (1 studentrepresentant)
  • ledningsgrupp på institutionerna (1 studentrepresentant).

Studenterna ska erbjudas att vara representerade med minst det antal representanter som angivits inom parantes efter varje gruppering. Vid större sammankomster, som program- och grundutbildningskonferenser bör fler studentrepresentanter erbjudas att delta.

ITM-skolan rekommenderar att studentinflytandet utövas av doktorand i frågor som i första hand påverkar doktorander, som i institutionernas ledningsgrupp, programråd för doktorsprogram, docentkommitté och i forskarutbildningsutskott.

När nya grupper eller arbetsgrupper, tillfälliga eller permanenta, som är av betydelse för utbildningen eller studenters situation på ITM-skolan inrättas ska samråd ske med THS kring om och i så fall hur THS ska medverka. Om gruppen eller arbetsgruppen tillsätts via ett formellt beslut ska beslutsfattaren samråda med THS kring studentinflytandet via sro-itm@ths.kth.se . I de fall inget formellt beslut tas ansvarar gruppens sammankallande/ordförande för samråd med THS.

Utbildning på behörighetsgivande nivå, grundnivå och avancerad nivå

Kvalitetsfrågor och viktigare administrativa frågor som berör utbildning på grundnivå och avancerad nivå bereds i skolans grundutbildningsutskott. Grundutbildningsutskott ska hållas två till fyra gånger per termin och kallelse till mötet ska skickas via epost senast sju kalenderdagar innan mötet. Till studentrepresentant skickas kallelsen till sro-itm@ths.kth.se .

Programråd för doktorsprogram

Kvalitetsfrågor och viktigare administrativa ärenden som berör utbildning på forskarnivå bereds i doktorsprogrammens programråd.

Forskarutbildningsutskott

Forskarutbildningsutskott arbetar med fokus på kvalitetsfrågor och med den kontinuerliga uppföljningen och motsvarande återkoppling i KTH:s kvalitetssystem.

Samråd när enskild fattar beslut

När en enskild ska fatta beslut som inte beretts i en grupp ska beslutsfattaren överväga om samråd ska ske med THS i beredningen av beslutet. Om samråd ska ske bör THS kontaktas tidigt i beredningen dock senast 7 dagar innan beslutet fattas, via sro-itm@ths.kth.se . I de fall det saknas studentrepresentation och THS inte kunnat utse studentrepresentant får skolan, i samråd med THS, tillfälligt utse en studentrepresentant till dess att THS beslutar i frågan.

Att utse grundutbildningsansvarig, forskarutbildningsansvarig, programansvarig och prefekt är exempel på beslut som fattas av en enskild och som inte bereds i en grupp. Studentrepresentant ska kontaktas i ett tidigt skede när någon ska utses för ett sådant uppdrag. Vid utseende av prefekt rekommenderas att studentinflytandet utövas via doktorand i berörd institutions ledningsgrupp. Också för forskarutbildningsansvarig och programansvarig på forskarnivå rekommenderas att studentinflytandet i första hand utövas av en doktorand. I andra hand, och vid utseende av grundutbildningsansvarig och programansvarig på grundnivå och avancerad nivå, ska THS kontaktas via sro-itm@ths.kth.se .

Utvärdering av studentinflytandet

Utvärdering av studentinflytandet ska ske terminsvis. Dagordningen för mötet ska tas fram tillsammans med THS. Till mötet ska skolchef, grundutbildningsansvarig, forskarutbildningsansvarig och studentrepresentanter för grundnivå/avancerad nivå (studentrådsordförande och en representant från sektionerna (SNO eller PAS)) och forskarnivå bjudas in via sro-itm@ths.kth.se . Mötesdeltagarna ska kallas senast 7 dagar innan mötet.

Delegationsändring i EFH 2020‑06‑04
Administration av EU‐projekt 2020‑06‑04
Fakturahantering i EFH 2020‑08‑03
Kundfakturering 2020‑06‑04
Projektuppstart 2020‑06‑04
Sakattestering av faktura 2020‑08‑03
Rekrytering av Teknisk-, administrativ- och servicepersonal 2020‑06‑10
Arvoden 2020‑06‑10
Reseräkningar 2020‑06‑04
Utlägg 2020‑06‑04
Studieuppehåll eller definitivt avbrott 2020‑08‑03
Revision av program/ämne/studieplan inom ämne 2020‑08‑03
Inrättande av ämne 2020‑12‑09
Inrättande av kurs på forskarnivå 2020‑07‑28
Inrättande av doktorandprogram 2020‑07‑28
Individuell studieplan 2020‑07‑28
Disputation 2020‑07‑28
Byte av handledare 2020‑07‑14
Kontrollskrivning (KS-administration) 2020‑06‑10
Tentamen – administration 2020‑06‑10
Inköp av tillfälliga lärarinsatser genom tjänsteupphandling 2020‑08‑03
ITM-skolans rutiner för studentinflytande