Till innehåll på sidan

Inrätta kurs (ej forskarnivå)

En kurs inrättas genom ett beslut. Kursplan och kompletterande kursuppgifter (för registrering i Ladok) fastställs samtidigt.

Bestämmelser i kursplaner är regler som är bindande för såväl anställda som studenter. Genom kursplanen informeras studenten om vad som gäller för en särskild kurs och studenten ska genom kursplanen få tydligt besked om hur kursen examineras.

Beslut om att inrätta en kurs ska fattas i enlighet med KTH:s styrdokument och delegationsordning. Studenter har rätt till, och ska ges möjlighet till, inflytande inför beslutet.

Nyheter

2020-08-27 Ny mall för inrättande av kurs (anpassat till KTH:s nu gällande beslutsmall och e-signering)

2020-01-23 Ny formulering införd för fastställande i mallar och Kopps (förbättrar översättningsstöd)

Processmodell

Processmodellen visar arbetsflödet från utarbetandet av en kursplan enligt mall till att kursen är etablerad i Ladok och kursplanen finns som PDF i kurs- och programkatalogen.

Ladda ned processmodellen: Inrätta ny kurs, fastställa kursplan och etablera kurs i Ladok (pdf 267 kB)

Stoppdatum

15 oktober ska beslut om inrättande av kurs och fastställande av kursplan inför nästkommande läsår finnas på plats.

Kalender, stoppdatum för beslut om utbildningsutbud

Beslutsmallar

Beslutsmallarna ska användas när en kurs ska inrättas. Hämta mallar när en kurs ska inrättas och undvik att spara ner mallar eftersom de kan komma att uppdateras. Frågor om mallarna och hur de ska användas besvaras av handläggare vid ledningskansliet .

  • Belut med bilagor ska skannas och skickas till ladok@kth.se . När kursuppgifter registrerats i Ladok meddelas skolan och överföring sker till Kopps. När kursuppgifterna finns i Kopps ska skolan skriva in kursplan samt övrig kursinformation i Kopps.
  • Länkar eller hänvisning till styrdokument/webbsida ska undvikas.

  • Kursplanen ska finnas på både svenska och på engelska. Den svenska versionen är den juridiskt bindande. Den engelska översättningen görs i Kopps med stöd av översättningsvertyg.

Beslut om inrättande av kurs (e-signatur) (docx 70 kB)

Beslut om inrättande av kurs (docx 69 kB)

Bilagor till beslut om inrättande av kurs (docx 81 kB)

 Stöd vid framtagande av kursuppgifter

Beskrivning av KTH:s huvudområden (pdf 3,4 MB)

Formulering av särskild behörighet till kurs

Exempel på modulkoder

SCB:s kodförteckning för ämnesgrupper

Riktlinjer och styrdokument

Riktlinje om inrättande av kurs,ej forskarnivå (pdf)

Riktlinje om innehåll i kursplan, ej forskarnivå (pdf)

Riktlinje om stoppdatum för utbildningsutbud på förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå (pdf)

Rutin för arbetet med läsårsplanering i Kopps, inklusive stoppdatum (pdf)

Anvisning om betyg på kurs (pdf)

Kurs- och programkatalogen

Kurs- och programkatalogen (KTH:s kurs och utbildningsplaner)

Märkning i KOPPS av kurser som rör miljö och hållbar utveckling (MHU)

Studenter på KTH har ett starkt engagemang för hållbarhetsfrågor och både vill och behöver få med sig kunskaper och färdigheter för att kunna ta sig an de hållbarhetsutmaningar som de kommer att möta i arbetslivet. Kursansvariga bör därför märka kurser som innehåller undervisning och examination med relevans för miljö och hållbar utveckling. Kriteriet för att få märka en kurs på detta sätt är att minst ett lärandemål ska relatera till miljö, miljöteknik och/eller hållbar utveckling. Lärandemålet ska också examineras i kursen. Märkningen görs i KOPPS under Kursinformation.

Antal MHU-märkta kurser är en viktig indikator för KTH:s uppföljning och det är viktigt att kurser märks som en MHU-kurser enligt ovan. Vid frågor kontakta sustainability@kth.se

Processledning

Processägare

Åsa Gustafson, avdelningschef, GVS/MO

Processledare

Carina Kjörling, utredare, GVS/MO

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Carina Kjörling
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-09-25