Till innehåll på sidan

Anställningsnämnden

Anställningsnämndens uppgift är att vara ett beredande organ till rektor i frågor som rör anställning, befordran av lärare, frågor om docentur och deltar kvalitetsuppföljning av akademisk kompetensförsörjning.

Anställningsnämndens uppgift

Anställningsnämnden är ett beredande organ till rektor i frågor som rör anställning och befordran av lärare och har i huvudsak de uppgifter som framgår av detta styrdokument. Anställningsnämnden bereder även frågor om docentur enligt fakultetsrådets anvisningar om antagning som docent. Anställningsnämnden är därtill ett stöd i fakultetsrådets beredning av anställningsordning vid KTH, riktlinje till anställningsordningen och fakultetsrådets anvisningar om antagning som docent. Anställningsnämnden deltar i kvalitetsuppföljning av akademisk kompetensförsörjning. Rektor beslutar om ytterligare uppgifter för nämnden. (Riktlinje till anställningsordningen (V-2019-0630), avsnitt 1.1.2.

Länk till Anställningsnämndens ledamöter .

Länk till Anställningsnämndens protokoll .

Handläggning av ärenden

1. Inför beredningsmöte

Kompletta handlingar ska laddas upp i, och meddelas via, rekryteringssystemet senast kl. 12.00 på onsdagen en vecka före beredningsmöte av skolans handläggare (HLS). Personalavdelningens handläggare (HL GVS) går igenom underlaget och återkopplar till skolans fakultetsförnyelseansvarige (FFA), med kopia till HLS, om eventuella kompletteringar behövs.

2. Beredningsmötet

Varannan vecka sker beredningsmöte med anställningsnämndens ordförande och personalhandläggare GVS där handlingarna granskas. Ordförande beslutar om ärendet ska gå vidare till anställningsnämndens möte eller om det ska återvisas till fortsatt beredning.

3. Anställningsnämndens möte

För ärenden gällande ansökan om att påbörja anställningsförfaranden (inkl. anställningsprofil) bjuder Anställningsnämnden in skolans fakultetsförnyelsansvarig (FFA) att föredra ärendet och besvara nämndens frågor. Inbjudan sker via kallelse med preliminär föredragningstid.

Eventuella revideringar i exempelvis anställningsprofil återkopplas till FFA, med kopia till HLS.

OBS! Ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande (inkl. anställningsprofil) bereds av anställningsnämnden som lämnar förslag på beslut till rektor för bifall eller avslag. Rektor beslutar i frågor om ansökan (inkl. anställningsprofil). Annonsering kan endast påbörjas efter rektors bifall. (Riktlinje till anställningsordningen (VL-2019-0630), avsnitt 2.1.6)

4. Anställningsnämndens beslut och förslag

Anställningsnämndens beslut kommuniceras via justerat AN-protokoll som laddas upp på anställningsnämndens websida för protokoll.
Länk till anställningsnämndens protokoll .

Fortsatt handläggning efter anställningsnämndens beslut sker enligt respektive ärendetyps handläggningsordning.
Länk till information om läraranställningar och respektive ärendetyps handläggningsordning .

Kontakt vid frågor

För frågor gällande specifika ärenden kontakta personalavdelningens och skolans handläggare för lärarrekrytering .
För frågor om anställningsnämndens arbete kontakta anställningsnämndens sekretare, anstallningsnamnd@kth.se .

Anställningsnämndens beredningar samt möten

Här finns lista över anställningsnämndens beredningar och möten datum och klockslag.

Anställningsnämndens beredningsmöten 2023 (torsdagar) Plats: Armida, plan 11, Brinellvägen 8./Digitalt möte

09:00-12:00 Torsdag 19 januari
09:00-12:00 Torsdag 2 februari
09:00-12:00 Torsdag 16 februari
09:00-12:00 Torsdag 2 mars
09:00-12:00 Torsdag 16 mars
09:00-12:00 Torsdag 30 mars
09:00-12:00 Torsdag 13 april
09:00-12:00 Torsdag 27 april
09:00-12:00 Torsdag 11 maj
09:00-12:00 Torsdag 25 maj
09:00-12:00 Torsdag 8 juni
09:00-12:00 Torsdag 17 augusti
09:00-12:00 Torsdag 31 augusti
09:00-12:00 Torsdag 14 september
09:00-12:00 Torsdag 28 september
09:00-12:00 Torsdag 12 oktober
09:00-12:00 Torsdag 26 oktober
09:00-12:00 Torsdag 9 november
09:00-12:00 Torsdag 23 november
09:00-12:00 Torsdag 7 deceember
 

Anställningsnämndens möten 2023 (torsdagar) Plats: Styrelserummet, plan 11, Brinellvägen 8.

09:00-12:00 Torsdag 26 januari
09:00-12:00 Torsdag 9 februari
09:00-12:00 Torsdag 23 februari
09:00-12:00 Torsdag 9 mars
09:00-12:00 Torsdag 23 mars
13:00-16:00 Onsdag 5 april (ändrad tid)
09:00-12:00 Torsdag 20 april
09:00-12:00 Torsdag 4 maj
13:00-16:00 Onsdag 17 maj (ändrad tid)
09:00-12:00 Torsdag 1 juni
09:00-12:00 Torsdag 15 juni
09:00-12:00 Torsdag 24 augusti
09:00-12:00 Torsdag 7 september
09:00-12:00 Torsdag 21 september
09:00-12:00 Torsdag 5 oktober
09:00-12:00 Torsdag 19 oktober
09:00-12:00 Torsdag 2 november
09:00-12:00 Torsdag 16 november
09:00-12:00 Torsdag 30 november
09:00-12:00 Torsdag 14 december