Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fakultetsnämnden inleder arbetet med ny arbets- och delegationsordning

Publicerad 2024-01-31

Skolans nytillträdda fakultetsnämnd genomförde sitt första möte förra veckan.

Pernilla Hagbert, vice ordförande i den nyinrättade fakultetsnämnden på ABE-skolan

Vice Ordförande Pernilla Hagbert  är nöjd med uppstarten.

- Första mötet präglades av en positiv stämning och höga förväntningar. Konkret fokuserade vi på att anta en ny arbets- och delegationsordning utifrån nämndens beslutsrättigheter. Vi har valt att vidaredelegera uppgifter för att frigöra tid, med syftet både att kunna fokusera på strategiskt viktiga frågor och att undvika att nämnden tar beslut i enskilda ärenden. Under våren kommer nämndens arbete att inrikta sig på skolans utbildning och från hösten även hantera fakultetsrekrytering och forskning. Diskussioner om eventuella utskott är också på agendan, och vi ser över hur nämnden ska organisera sitt arbete. Att tillsammans utveckla och forma något som inte har funnits tidigare är en spännande uppgift. Det känns väldigt roligt att vara igång!

Uppdrag: Förslag på råd för grund- och forskarutbildning

Nämnden har gett i uppdrag till skolans grundutbildningsansvarig och vice grundutbildningsansvarig samt forskarutbildningsansvarig och vice forskarutbildningsansvarig (när denne har utsetts) att inkomma med förslag på hur formerna för ett eller flera råd för grundutbildning och forskarutbildning kan utformas.

- Tanken är att bl.a. pedagogisk utveckling, kursutveckling och ämnesutveckling ska behandlas i dessa råd. I respektive förslag ska det bland annat ingå vem som sammankallar/leder, vilka som föreslås ingå samt mötesfrekvens. Ansvariga funktioner kommer att presentera sina respektive förslag i april, och befintlig organisationen med kvalitetsråd för grundutbildning respektive forskarutbildning kvarstår fram tills att ny organisation beslutas.”, säger Pernilla.

Fokus på kollegialt utbyte

”I min roll som vice ordförande har jag ett särskilt ansvar att koordinera och stärka det kollegiala utbytet på skolan, särskilt nu när det formella skolkollegiet inte längre finns. Det blir spännande att se hur vi kan utveckla formerna för kollegialt utbyte, och vi kommer att återkomma med mer information. Som vice ordförande kommer jag även att regelbundet träffa mina motsvarigheter från andra skolor tillsammans med dekanus för att tillsammans diskutera gemensamma frågor.”

Fakultetsnämnd ABE

Fakultetsnämnden vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) är skolans organ för kollegialt inflytande och beslutsfattande. Fakultetsnämnden består av skolchef som är ordförande, sex lärarledamöter varav en är vice ordförande, två externa ledamöter och två studentledamöter. Mandatperioden för fakultetsnämnden är 2024-01-01 – 2026-12-31.

Artiklar om fakultetsnämnd ABE:s arbete

1. Fakultetsnämnden inleder arbetet med ny arbets- och delegationsordning  - Pernilla Hagbert

2. Med fokus på kvalitet och utveckling  - Johan Spross

3. Att skapa en ny struktur för att stödja beslutsfattande och strategi - Luigia Brandimarte