Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 37

 • "Alternativ till övervakad salstentamen - examinationsformer för digitala miljöer"

  Vilka fördelar och nackdelar stöter vi på då vi frångår den klassiska salstentamen? Arnold Pears, professor i teknikvetenskapens lärande, presenterar forskningens senaste rön. Här är dokumentation (film och länk till presentation) från webbinariet.

 • Lärare berättar: "Erfarenheter angående muntlig examination"

  Hur är det att ha muntor digitalt och vad tycker studenterna? Göran Manneberg delar med sig av sina erfarenheter efter många års arbete med muntlig examination. Här är dokumentation (film och länk till presentation) från webbinariet.

 • Lärare berättar: "Hur jag ersatt en salstenta med hemexamination"

  Viggo Kann beskriver hur quiz och mästarprov med skriftlig och muntlig redovisning på ett framgångsrikt sätt kan ersätta salstenta, även i kurser med stora studentgrupper. Här är dokumentation (film och länk till presentation) från webbinariet.

 • Studenter berättar: "Att studera i pandemitider"

  Studenter är ingen homogen grupp och upplevelserna av att studera på distans under pandemin skiljer sig åt. Men det gemensamma är ändå att distanseringen är tärande på olika sätt. I detta webbinarie ger studenten Teo Elmfeldt exempel på hur livet som student är just nu och vilka olika undervisningsformer och digitala lösningar som fungerar bra och vilka som fungerar mindre bra. Här är dokumentation (film och länk till presentation) från webbinariet.

 • Digitala möten och aktivt studentengagemang (ENG)

  Så här kan du lyckas med Zoom-möten och aktivt lärande! I detta webbinarium presenterade Stefan Stenbom (Enheten digitalt lärande) principer och riktlinjer för att skapa och upprätthålla digitala möten som kännetecknas av aktivt lärande i kurser på hel- och deldistans. Med avstamp i ett teoretiskt ramverk för lärandeupplevelser ges både tips och konkreta exempel. Här är dokumentationen (video) från webbinariet som gavs på engelska.

 • Lärare berättar: "Praktiska kurserfarenheter av omställningen i period 4"

  Anders Sjögren (EECS) berättar om hur han hanterade den snabba omställningen till distansutbildning som i mars blev verklighet för alla lärare. Presentationen utgår från kursen "II1302, Projekt och projektmetoder" som han undervisade i under period 4. Här är dokumentation (film och länk till presentationen) från webbinariet.

 • Lärare berättar: "Muntlig examination från olika synvinklar"

  I det här Lunch 'n' Learn-webbinariet berättar Gunnar Tibert (SCI) om sina erfarenheter av muntlig examination i flera olika kurser. Hur är det att ha muntlig examination på plats respektive digitalt och hur utvärderades det av studenterna? Här är dokumentation (film och länk till presentationen) från webbinariet.

 • Lärare berättar: "Från laborationssal till ett virtuellt lab - att göra laborationer på distans"

  Ramis Örlü berättar hur han genomförde laborationer på distans med hjälp av korta filmer i kombination med quiz i Canvas och frågestunder i Zoom för att engagera och interagera med studenterna. Här är dokumentation (film och länk till presentationen) från webbinariet.

 • Lärare berättar: "Hur Mentimeter kan stödja undervisning och lärande"

  KTH har nu en campuslicens för Mentimeter och du som lärare kan använda verktyget för att skapa interaktion med studenterna i exempelvis en föreläsning. Här är videodokumentation från Lunch ’n’ Learn-webbinariet med en presentation av Mentimeter och även exempel på hur lärare på KTH använder det i egen undervisning.

 • Lärare berättar: "Undervisning med studenter på distans och i sal"

  Att hantera studenter på distans samtidigt med studenter i undervisningssalen är en ny situation för många, med en hel del nya utmaningar för att få undervisningen att fungera. På webbinariet berättade Carl-Mikael Zetterling om vilken utrustning han använt och hur han kombinerat undervisning i sal och online tillsammans med inspelning och möjligheter till laborationer hemifrån. Här är dokumentation (film och länk till presentation) från webbinariet.

 • Lärare berättar: "Online-video för utbildning" (ENG)

  Vad är en bra pedagogisk video och varför ska man fortsätta använda online-videor efter att vi säkert kan återvända till personliga möten när pandemin är över? I det här webbinariet delade Joakim Jaldén med sig av sina tankar om videoformatet för undervisning och lärande på KTH. Här är dokumentationen (video) från webbinariet som gavs på engelska.

 • Funkastöd: Erfarenheter och klurigheter kring det pedagogiska kompensatoriska stödet

  Hur kan KTH på bästa sätt möta studenters behov av pedagogiskt stöd vid examination och samtidigt följa lärandemålen? Går det att arbeta proaktivt och ha lösningarna färdiga redan innan de kluriga fallen kommer in? Här är dokumentationen (video och länkar) från Lunch 'n' Learn-webbinariet om funkastöd, examination och hur vi tillsammans kan arbeta framåt med dessa frågor.

 • Effektivisera din onlineundervisning - nå ut genom skärmen med små medel!

  På det här Lunch 'n' Learn-webbinariet delar medietekniker på KTH med sig av tips för att skapa video och även studenternas perspektiv lyfts fram. Här är dokumentationen (video) från webbinariet och den efterföljande paneldiskussionen om hur du kan du göra video som når ut och engagerar!

 • Zoomnärvaro – ett bättre sätt att genomföra zoomtentamen

  Planerar du att examinera med Zoom? Då är det här Lunch 'n' Learn-webbinariet något för dig! E-lärandes pedagogiska utvecklare introducerar det teoretiska ramverket för Zoomnärvaro och en lärare berättar om hur hon använder Zoom i sin examination. Här är dokumentationen (video) från webbinariet.

 • Ministudio – spela in video för undervisning på din skola

  Med en ministudio kan du smidigt komma igång med att skapa video för dina kurser. IT-support hjälper till med beställning, att rigga tekniken i någon av skolans lokaler och ger också stöd och tips till dig som ska spela in. Här är dokumentationen (video och länkar) från Lunch 'n' Learn-webbinariet där konceptet ministudio presenterades.

 • Kopplingen mellan studie- och lärandemiljön och studenternas välbefinnande

  Hur mår våra studenter? Med pandemin har studie- och lärandemiljön förändrats och det mesta av undervisningen har blivit helt digital och på distans. Hur påverkas studenterna och vad kan jag som lärare göra för att de både ska slutföra sina studier och bibehålla sitt välbefinnande? Här är dokumentationen (video, på engelska) från webbinariet om studenthälsa.

 • Lärandemål – så formulerar du dem och jobbar med dem i Canvas

  Målrelaterade betygskriterier ska införas på alla KTH-kurser med graderad betygsskala, enligt rektorsbeslut. Så hur formulerar man då ett bra lärandemål och hur kan målen implementeras i Canvas? Här är dokumentationen (video och länkar) från Lunch 'n' Learn-webbinariet om lärandemål, betygskriterier och Canvas-funktionen som kan användas.

 • Nyheter om Canvas och kursrumsmall

  Arbetar du praktiskt med utbildning på KTH och inte riktigt hunnit uppdatera dig på vad som är nytt inom systemstöd för digitalt lärande? Här får du en sammanfattning av några viktiga nyheter från året som gått hittills. Här är dokumentationen (video och länkar) från Lunch 'n' Learn-webbinariet om nyheter från E-lärande.

 • Moderera i Zoom: Vad innebär det, varför är det viktigt och hur gör jag det?

  Att leda ett webbmöte eller hålla en föreläsning online innebär nya utmaningar. Vad är speciellt med digitala mötesmiljöer? Hur kan jag genomföra ett möte på bästa sätt? Hur ska jag hantera stora studentgrupper om alla vill prata samtidigt? I webbinariet diskuteras utmaningar med att moderera Zoom-möten tillsammans med förslag på hur dessa kan hanteras. Här är dokumentation (film och länk till presentation) från webbinariet.

 • Kombinerad salsundervisning med Zoom

  Hur kan du både praktiskt och pedagogiskt hantera undervisningstillfällen där vissa studenter befinner sig på campus och andra på distans? Här är dokumentation (film och presentation) av höstens första Lunch 'n' Learn från E-lärande. Ett begränsat antal föranmälda deltog fysiskt på plats och resten via Zoom. Det blev tydligt hur viktigt det är (och hur lätt det är att glömma) att repetera frågor och kommentarer från salen. Under hösten planeras en engelsk version av webbinariet.

 • Hur kan mina studenter bli aktiva medskapare istället för passiv publik?

  Canvas, Zoom och Mentimeter kan alla utgöra medel för en mer interaktiv lärandemiljö. Teamet av pedagogiska utvecklare hos förvaltningsobjekt E-lärande guidar genom några av aspekterna. Här är dokumentationen (video och länkar) från Lunch 'n' Learn-webbinariet om hur vi kan låta studenterna bli aktiva medskapare. 

 • Lärare berättar: Erfarenheter av hybridundervisning

  Hybridundervisning kommer med både utmaningar och möjligheter. En panel av lärare, pedagoger och tekniker samlades för att samtala kring sina delar i hybridundervisningen, samt ge en kort introduktion av olika typer av salar på KTH där hybrid är möjlig i olika former. Här är dokumentationen (video och länkar) från Lunch 'n' Learn-webbinariet om erfarenheter av hybridundervisning.

 • De viktigaste nyheterna i Canvas inför P3 VT22

  Arbetar du praktiskt med utbildning på KTH och inte riktigt hunnit uppdatera dig på nyheter och nya funktioner i Canvas på KTH? Webbinariet ger dig en överblick inför vårterminen. Här är dokumentationen (video och länkar på engelska) från Lunch 'n' Learn-webbinariet om de viktigaste nyheterna i Canvas inför P3 VT22.

 • Skapa engagemang i dina föreläsningar på Zoom!

  Gottfried Gemzell (Digital pedagog) har jobbat med allt från att få dataprogram att skriva romaner till distansprogrammet på Berghs. I det här webbinariet får vi ta del av Gottfrieds tips om att skapa engagemang i distansföreläsningar, invävt i sina egna erfarenheter från sin bakgrund. Här är dokumentationen (video och länkar) från Lunch 'n' Learn-webbinariet.

 • Panelsamtal: Erfarenheter från nedlåst examination i datorsal

  På KTH har flera kurser genomfört examination i datorsal där datorerna låses ned med hjälp av Safe Exam Browser (SEB). Nedlåsningen finns i KTH:s Windowsdatorsalar och ger i nuläget tillgång till Canvas och Möbius. Webbinariet ger en introduktion till examination i datorsal med SEB följt av ett panelsamtal med lärare och administrativ personal som använt sig av lösningen.

 • Kursprojekt mellan universitet – ett exempel från KTH och UTokyo

  Under webbinariet presenterar Fredrik Lundell och Junichiro Shiomi om en gemensam kursaktivitet mellan the University of Tokyo och KTH, där byggställnings-projekt (scaffolded projects) användes i en flödesmekanikkurs. De delar sina erfarenheter om konceptet, vägledande principer, utmaningen och hur allt var strukturerat samt reflektioner från pilotprojektet.

 • Panelsamtal: Hur planerar du undervisningstillfällen utifrån ditt förberedande videomaterial?

  En paneldiskussion hölls på temat förinspelade föreläsningar och hur schemalagd tid kan planeras utifrån dessa förutsättningar. Under webbinariet diskuterades upplägg, verktyg för interaktion, delaktighet och aspekter av "omvänt klassrum" (flipped classroom).

 • Digital tillgänglighet: Nuläget och framtiden på KTH

  Dokumentation från Lunch ‘n’ Learn om digital tillgänglighet med Jan Gulliksen och Stefan Johansson, forskare inom människa-datorinteraktion. Under webbinariet introduceras varför digital tillgänglighet är viktigt, vad KTH har gjort hittills och vad som planeras framöver.

 • Hur du kan använda kognitiv psykologi för att öka studenternas lärande

  Ett Lunch ‘n’ Learn om hur du kan använda forskningsbaserade strategier från kognitiv psykologi. Lär mer om frågebaserat lärande (retrieval practice) och hur du kan implementera det i din kurs idag. Marcus inspirerar och ger insikter i den kognitiva psykologins värld.

 • ChatGPT och annan generativ AI-teknik – möjligheter och utmaningar

  I slutet av 2022 lanserades chatbotten ChatGPT, vilket ökade den allmänna medvetenheten om generativ artificiell intelligens (AI). I förlängningen kommer nog detta första steg omforma den allmänna uppfattningen av digital teknik. I detta Lunch ’n’ Learn presenterar Professor Peter Parnes (Luleå Tekniska Universitet) det senaste inom området generativ AI och belyser olika frågeställningar om hur det kommer påverka oss i framtiden. Hur kan denna typ av teknik användas i utbildningen och vad är dess begränsningar?

 • Nyheter från E-lärande om den digitala lärmiljön VT 2023

  I årets första förinspelade Lunch ’n’ Learn berättar vi bland annat om lösningen för nedlåst examination i datorsal, ändring av kursrumsnamn i Canvas, nyheter i vårt stödmaterial på KTH:s intranät med mera!

 • Att främja lärande och förebygga fusk

  Hur kan lärare, studenter och lärosäte vidta åtgärder och förebygga fusk och samtidigt främja lärande? Detta talar Viggo Kann och Camilla Björn från EECS-skolan, och Ninni Carlsund och Magnus Andersson från SCI-skolan om i detta webbinarium.

 • Studenter berättar: Erfarenheter av förinspelat videomaterial i undervisningen

  Ett Lunch ‘n’ Learn med en studentpanel om erfarenheter av förinspelat videomaterial i undervisningen. Teamet för webbmöte, video och streaming (WVS) presenterar om det tekniska och pedagogiska stöd som går att få inom området, och Kamilla Andersson presenterar kort om en studie som utförts av Digital kursutveckling (DKU) om studenters användande av video. Studenterna i panelen berättar om deras upplevelser av video och ger tips på när det kan vara bra i undervisningen.

 • Aktuella perspektiv på (digital) bedömning

  Bedömning för lärande kan göras på många olika sätt. Under webbinariet presenterar och problematiserar Ida Naimi-Akbar, doktorand och universitetsadjunkt vid Lärande i STEM, några av perspektiven kring (digital) bedömning för lärande.

 • Flippat Lunch 'n' Learn om nya uppdateringar i Canvas inför HT22

  Höstens första Lunch 'n' Learn handlade om uppdateringar och nya funktioner i Canvas. Det genomfördes i så kallat omvänt ("flipped") format. En förinspelad presentation följdes av en öppen frågestund.

 • Skapa professionellt föreläsningsmaterial

  En väl utformad och disponerad presentation påverkar åhörarens/tittarens kognitiva förmåga att bearbeta informationen enligt Richard E Mayer, pedagogisk psykolog och professor i psykologi vid University of California, Santa Barbara. Visuell kommunikation och användandet av visuellt material är dessutom en slags genväg till djupinlärning. Hur kan du ta hjälp av dessa principer när du utformar ditt föreläsningsmaterial? Detta handlar detta webbinarium om.

 • Hur studerar studenter videomaterial i undervisningen?

  Använder studenter undervisningsvideo så som vi tänker oss, eller gör de på andra sätt och i så fall hur? Vilken betydelse har video för inkludering? Vad innebär det att studenterna idag studerar video, istället för att titta på video? Dessa frågor, och mycket mer, diskuterades på Lunch 'n' Learn när en studie om studenternas upplevelser av video presenterades.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09