Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

11 Planera resurser

Ingår i process

Ta fram utbildningsutbud för anslagsfinansierad vidareutbildning

Starthändelse

Sammanställning över föreslagna kurser har gjorts

Resulterar i

Lista med kurser att gå vidare med inom utbudet av LL-kurser skickas från institution till utbildningskansliet eller GA (=den som samordnar det på skolan, beroende på skolans organisation)

Aktörer

Prefekt, Grundutbildningsansvarig (GA), Utbildningsadministrativt ansvarig (UA)/kanslichef

Beskrivning

  1. Prefekt i samråd med GA och studierektorer säkerställer att det finns lärarresurser och administrativa resurser på skolan för att genomföra önskade kurser för aktuell period.
  2. UA/kanslichef säkerställer att det finns administrativa resurser på utbildningskansli för det administrativa arbetet, t.ex. med ev. inrättande och revideringar av kursplaner.

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Statistik över antal studenter/sökande i tidigare kursomgångar per kurs

Beskriven av

Arbetsgrupp för livslångt lärande/anslagsfinansierad vidareutbildning, augusti 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-30
1 Temamöte kring KTH:s strategi
2 Konkretisera strategi för att utveckla kursutbud
3 Säkerställa strategisk diskussion på institution
4 Ta fram tidplan för att förbereda utbildningsutbud
5 Dialog kring aktuella frågor
6 Skicka ut tidplan samt mall för skolors uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
7 Fördela tidplan och mall inom skolan
8 Föreslå kurser utifrån kursutbud
9 Kvalitetsgranska kursplan för eventuell revidering
10 Föreslå ny kurs
11 Planera resurser
12 Ta fram utkast till kursplan, kursgemensam information och ämnesord för ny kurs
13 Granska och prioritera kursutbud
14 Se över kursgemensam information och ämnesord för befintlig kurs
15 Dialog om särskild behörighet
16 Godkänna och skicka skolans förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
17 Sammanställa skolornas förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
18 Förankra hela utbudet
19 Prioritera och bestämma finansieringsform
20 Besluta om utbildningsutbud
21 Expediera beslut