Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

19 Prioritera och bestämma finansieringsform

Ingår i process

Ta fram utbildningsutbud för anslagsfinansierad vidareutbildning

Starthändelse

Samtliga skolors förslag till beslut om skolornas uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning har diskuterats i GU

Resulterar i

Beslut om finansieringsform för kommande periods utbildningsutbud

Aktörer

Vicerektor för utbildning, MO, EDO

Beskrivning

Sammanställningen av samtliga skolors förslag till beslut ger en överblick över dels totalt antal HST för hela KTH och dels totalt antal HST för respektive skola. I det fall antalet HST för KTH totalt sett överstiger styrelsens ram och/eller de särskilda medel som finns tillgängliga från regeringens eventuella särskilda satsning behöver en prioritering göras. Om alla kurser ändå ska ges behöver vicerektor för utbildning ta ställning, och rektor fatta beslut om, finansieringsform för de kurser som inte ryms inom ordinarie finansiering.

Information om finansieringsform ska framgå av beslutet om utbildningsutbud och även tillgängliggöras på KTH:s intranät.

Styrande dokument

Universitetsstyrelsens beslut om planeringsförutsättningar

KTH:s verksamhetsplan

KTH:s regleringsbrev

Beskriven av

Arbetsgrupp för livslångt lärande/anslagsfinansierad vidareutbildning, augusti 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-08-15
1 Temamöte kring KTH:s strategi
2 Konkretisera strategi för att utveckla kursutbud
3 Säkerställa strategisk diskussion på institution
4 Ta fram tidplan för att förbereda utbildningsutbud
5 Dialog kring aktuella frågor
6 Skicka ut tidplan samt mall för skolors uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
7 Fördela tidplan och mall inom skolan
8 Föreslå kurser utifrån kursutbud
9 Kvalitetsgranska kursplan för eventuell revidering
10 Föreslå ny kurs
11 Planera resurser
12 Ta fram utkast till kursplan, kursgemensam information och ämnesord för ny kurs
13 Granska och prioritera kursutbud
14 Se över kursgemensam information och ämnesord för befintlig kurs
15 Dialog om särskild behörighet
16 Godkänna och skicka skolans förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
17 Sammanställa skolornas förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
18 Förankra hela utbudet
19 Prioritera och bestämma finansieringsform
20 Besluta om utbildningsutbud
21 Expediera beslut