Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

2 Konkretisera strategi för att utveckla kursutbud

Ingår i process

Ta fram utbildningsutbud för anslagsfinansierad vidareutbildning

Starthändelse

Temamöte i Utbildningsnämnden (UN) genomfört

Resulterar i

Handlingsplan för identifierade ämnesområden

Aktörer

Skolchef, Skolans ansvarig livslångt lärande (LLA), Grundutbildningsansvarig (GA)

Beskrivning

Skolans tillämpning av uppdrag i KTH:s verksamhetsplan, genomförs en gång om året.

Tolkning av verksamhetsplanen för att ta fram en översiktlig handlingsplan för skolans strategiskt viktiga ämnesområden. Aspekter att ta hänsyn till är samhällets behov av kompetensförsörjning och existerande samarbetspartners.

Identifiera vilka prefekter och institutioner som berörs av dessa ämnesområden och behöver involveras.

Notera större förändringar i förhållande till KTH:s långsiktiga plan i utbildningsutbud för vidareutbildningskurser de senaste åren. Är det en bra mappning eller ska en viss typ av kurser tonas ner alternativt lyftas fram?

Styrande dokument

KTH:s verksamhetsplan

Universitetsstyrelsens beslut om planeringsförutsättningar

Regleringsbrev/budgetproposition.

Beskriven av

Arbetsgrupp för livslångt lärande/anslagsfinansierad vidareutbildning, augusti 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-08-12
1 Temamöte kring KTH:s strategi
2 Konkretisera strategi för att utveckla kursutbud
3 Säkerställa strategisk diskussion på institution
4 Ta fram tidplan för att förbereda utbildningsutbud
5 Dialog kring aktuella frågor
6 Skicka ut tidplan samt mall för skolors uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
7 Fördela tidplan och mall inom skolan
8 Föreslå kurser utifrån kursutbud
9 Kvalitetsgranska kursplan för eventuell revidering
10 Föreslå ny kurs
11 Planera resurser
12 Ta fram utkast till kursplan, kursgemensam information och ämnesord för ny kurs
13 Granska och prioritera kursutbud
14 Se över kursgemensam information och ämnesord för befintlig kurs
15 Dialog om särskild behörighet
16 Godkänna och skicka skolans förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
17 Sammanställa skolornas förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
18 Förankra hela utbudet
19 Prioritera och bestämma finansieringsform
20 Besluta om utbildningsutbud
21 Expediera beslut