Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

21 Expediera beslut

Ingår i process

Ta fram utbildningsutbud för anslagsfinansierad vidareutbildning

Starthändelse

Vicerektor för utbildning har fattat beslut om utbildningsutbud för kommande period

Resulterar i

Besluten diarieförs och funktioner på beslutens sändlista får mail med beslutet

Aktörer

Handläggare vid MO (sändare)

Grundutbildningsansvarig (GA), Utbildningsadministrativt ansvarig (UA) och Ansvarig livslångtlärande (LLA) samt skolchef och administrativ chef vid skolor (mottagare)

Handläggare vid EDO: antagning och schemagruppen och vid COM (mottagare)

Beskrivning

Handläggare vid MO diarieför beslut om utbildningsutbud i W3D3. Handläggare skickar ut beslutet, inklusive beslutsunderlag i excel-format, till skolor och berörda sakavdelningar inom VS, med uppmaning att sända informationen vidare inom respektive organisation till berörda parter.

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Excel, W3D3

Beskriven av

Arbetsgrupp för livslångt lärande/anslagsfinansierad vidareutbildning, september 2023

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-10-27
1 Temamöte kring KTH:s strategi
2 Konkretisera strategi för att utveckla kursutbud
3 Säkerställa strategisk diskussion på institution
4 Ta fram tidplan för att förbereda utbildningsutbud
5 Dialog kring aktuella frågor
6 Skicka ut tidplan samt mall för skolors uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
7 Fördela tidplan och mall inom skolan
8 Föreslå kurser utifrån kursutbud
9 Kvalitetsgranska kursplan för eventuell revidering
10 Föreslå ny kurs
11 Planera resurser
12 Ta fram utkast till kursplan, kursgemensam information och ämnesord för ny kurs
13 Granska och prioritera kursutbud
14 Se över kursgemensam information och ämnesord för befintlig kurs
15 Dialog om särskild behörighet
16 Godkänna och skicka skolans förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
17 Sammanställa skolornas förslag till beslut för uppdrag inom anslagsfinansierad vidareutbildning
18 Förankra hela utbudet
19 Prioritera och bestämma finansieringsform
20 Besluta om utbildningsutbud
21 Expediera beslut