Till innehåll på sidan

Förkortningar och benämningar

På KTH finns en hel del förkortningar och benämningar som kan vara bra att känna till i sitt dagliga arbete.

A - F

AAE I Administrative Assessment Exercise
Under 2014 utvärderade KTH sin administration. Projektet hette Administrative Assessment Exercise (AAE) och omfattade totalt 15 strategiskt viktiga administrativa processer.

ABE I ABE skolan
Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

AN I Albanova
Ett av våra campus där vi från CBH, SCI-skolan och SU finns.

AKP I AKP
Anmälan till kurs och program.

APT I Arbetsplatsträff
Arbetsplatsträff, möte till för dialog bland annat om arbetsmiljö och utveckling av arbetsuppgifter.

AU
Arbetsutskott

BESTA kod I BESTA
BESTA används som indelningsgrund för att gruppera och redovisa arbetsuppgifterna för anställda som ingår i den partsgemensamma lönestatistiken för det statliga avtalsområdet.

Bitr Lektor I Biträdande Universitetslektor
Biträdande Universitetslektor är en typ av meriteringsanställning som är skapad för att framför allt relativt nydisputerade ska ha möjlighet till en karriärväg mot en fast anställning som universitetslektor.

Blankettarkivet I Blankettarkivet
Plats där KTH:s alla blanketter finns samlade.

Canvas I Canvas  
Canvas är det LMS (Learning Management System) som används för alla kursutbud på KTH. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och medstudenter.

CBH I CBHs organisation
Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa.

CBL I CBL
Gruppen Kommunikationsstöd (GVS).

CSG I Central samverkansgrupp
Förenklat så kan samverkansgruppen beskrivas som en gemensam kontaktyta mellan fack och arbetsgivare för att förenkla kommunikation och påverkan i processer och beslut.

Centrum I Centrum
Ett centrum kan vara knutet till en viss institution men bedriva självständig forskning, i de flesta fall med en särskild styrelse med representanter för industri och samhälle, eller vara en fristående enhet direkt under rektor.

Delegationsordning I CBHs delegationsordning
Delegationsordningen beskriver vem som har rätt att fatta olika former av beslut i organisationen.

Dekanus I Anställningsnämnden
Dean of school, högsta administrativa chef för en universitetsfakultet. Leder bland annat anställningsnämnden som beslutar om nya befattningar inom Tenure Track.

DIB I Film om industriell bioteknologi
Institutionen Industriell bioteknologi.

Diva I Publicering
Digitala vetenskapliga arkivet, publikationsdatabas för att synliggöra och tillgängliggöra forskning.

Edge I Edge
Ärendehanteringssystem som bland annat kan knytas till och ersätta hantering av mailkorrespondens i mailbox.

EDO I Education Office
Utbildningsstöd (Education office).

EECS I EECS skolan
Skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Egenrapporteringen I HR+ & Egenrapportering
System för att söka semester, rapportera sjukfrånvaro och övriga avvikelser.

eISP I eISP
Doktoranders individuella studieplaner, ett planeringsverktyg för kommande studietid samt uppföljning av utnyttjad tid som uppdateras minst årligen.

EK I Ekonomienheten CBH
Ekonomienheten på CBH skolan.

FA I Forskarutbildning vid CBH-skolan
Forskarutbildningsansvarig har ansvar för kvaliteten i utbildningen på forskarnivå och för att skolans forskarutbildning utvecklas i linje med KTH:s övergripande strategi och mål.

Fakulteten
En samlingsbenämning på Bitr lektor, Lektor och Professor

FB I Campus Flemingsberg
I Flemingsberg finns ett av våra campus finns och institutionen MTH.

FFA I Fakultetsförnyelseansvarig/ Future Faculty Advisor
Ansvarig för övergripande planering och uppföljning avseende skolans kompetensförsörjning inom utbildning och forskning och för att skolan i detta avseende följer KTH:s övergripande strategi och mål.

FOFU medel I Forskning och forskarutbildningsanslag.
Statliga medlet för att bedriva forskning och forskarutbildning.

FPT I Film om FPT
Institutionen Fiber och polymerteknologi

FR I Fakultetsrådet
Fakultetsrådet är ett universitetsövergripande organ för KTH:s arbete med kvalitetsutveckling och kollegial förankring.

GA I Grundutbildningsansvarig vid skola

GDPR I Dataskyddsförordningen
GDPR (General Data Protection Regulation), eller den allmänna dataskyddsförordningen på svenska, är en EU-lag som syftar till att säkerställa att personuppgifter hanteras av företag på rättslig grund samtidigt som skydd, integritet och sekretess säkerställs.

GRU
Grundutbildning.

GTE I Film om genteknologi
Institutionen Genteknologi

GVS I Gemensamt verksamhetsstöd
En organisatorisk enhet till rektors förfogande som stöd för arbetet med central administration, planering, policyskapande, samordning, kvalitetskontroll, uppföljning och utvärdering. GVS ger även administrativt stöd till skolor/motsvarande.

Gästforskare
En inbjuden forskare från annat universitet som ibland deltar i projekt under en kortare period. Anställs inte men ev behörigheter måste beställas.

HP
Högskolepoäng.

HPR
Helårspresentation.

HR I Human Resources
Arbetar med arbetsrättsliga frågor såsom anställning, rekrytering, arbetsmiljö mm.

HR+ I HR+
KTH:s lönesystem.

HSKO I Huvudskyddsombud
Huvudskyddsombud samordnar bland annat skyddsombudens verksamhet.

HST
Helårsstudent.

HU
Högre utbildning.

Indek/ITM 
Skolan för industriell teknik och management ITM skolan

Inst I Institution
En benämning på en organisatorisk hierarki. Leds av prefekt och har i vissa fall avdelningar inom institutionen.

IP I Film om IP
Institutionen Ingenjörspedagogik

ITA I IT Avdelningen
KTH:s centrala IT-avdelning

J - Ö

JML I
Jämställdhet, mångfald och lika villkor

JMLA I JMLA
Jämställdhets-, mångfalds- och lika villkorsansvarig (JMLA)

KLARA I KLARA
KTHs kemikaliehanteringssytem

KED I Film om Kemiinstitutionen
Gammal benämning på institutionen kemi Film om kemiinst

KET I Film om kemiteknik
Benämning på institutionen kemiteknik Film om kemiteknik

KOPPS I KOPPS
Kurs- och programplaneringssystem

KS I KS
Kontrollskrivning

KTHB I KTH biblioteket
KTHs bibliotek.

KTH-ID I KTH-Konto
Ditt KTH-konto är din identitet i KTH:s centrala användardatabas. När du har fått ett KTH-konto kan flera behörigheter kopplas till dig som användare.

KTH IT I KTH IT  (ITA)
KTHs centrala IT-avdelning. Support för personer med KTH-Windows: it-support@kth.se  eller anknytning 6600

KTH-Play (Kaltura) I KTH-Play
Tjänst för fildelning för att spara och dela video samt ljudfiler.

KTH-RES I KTH-RES
System för att hantera resor & utlägg

KTH Windows I KTH Windows
Tjänst från KTH IT, support ingår. Vanligt bland verksamhetsstödet.

LADOK I Ladok
National student recordbase LADOK

Lektor/Universitetslektor
En lärare vid universitet, högskola eller gymnasieskola. För behörighet krävs doktors- eller licentiatexamen. Efterföljs ibland av befattningen biträdande lektor.

Licentiat I Licentiat
En doktorand som avslutas sin utbildning efter 2 år, finns antagning som lic.

LG I Skolledning
Ledningsgrupp, består av skolledning, prefekter, HR, ekonomi, UAA samt kommunikation.

LKP I LKP
Lönekostnadspålägg

LLL I Arbetsgrupp Livslångt lärande CBH
Livslångt lärande omfattar i princip all utbildning som riktar sig till målgrupper utanför KTH, främst till yrkesverksamma. Aktiviteter inom livslångt lärande ska inom några år ska omfatta runt tjugo procent av KTH:s utbildningsverksamhet.

MTH I Film om MTH
Institutionen för Medicinteknik och hälsosystem

NyA I NyA webben
NyA är ett nationellt system som används för antagning på grund- och avancerad nivå.

OSA I Organisatorisk och social arbetsmiljö OSA
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön handlar om hur vi har det på jobbet, om frågor som stress, ledarskap, samarbete, arbetsbelastning och konflikter.

OSL I Offentlighetsprincipen
Enligt offentlighetsprincipen har allmänheten, med vissa inskränkningar, rätt att ta del av KTH:s allmänna handlingar.

PA I Programansvariga CBH
Programansvarig för program på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå

Phd / Doctor of Philosophy I Doktorstitel
En slutförd fyraårig utbildning på KTH resulterar i en doktorstitel som på engelska kallas PhD.

Polopoly
Webbpubliceringssystem på KTH

Prefekt
Ledare för en institution med ansvar för dess verksamhet, administration och ekonomi

PRO I Film om proteinvetenskap
Institutionen för Proteinvetenskap

Proprefekt
Vice prefekt.

Prorektor
Prorektor är vice rektor. En prorektor kan även ha vissa ansvarsområden beroende på sittande rektors organisation.
Rektor och prorektor

RAE I Research Assessment Exercise
Vart sjätte år granskar KTH sin forskning och forskningssamverkan. 

RSO I Research support office
Research support office, RSO ger omfattande stöd till KTH-forskare i beredning och framtagande av projektförslag till EU:s forskningsfinansieringsprogram.

SC I Service och lärarstöd
Enhet som ger administrativt stöd till lärare och skolans medarbetare.

SCI I Sci skolan
Skolan för teknikvetenskap, många uttalar det som "ski skolan".

SciLifeLab I SciLifeLab
Science for Life Laboratory, en forskningshub som är en gemensam satsning mellan fyra av de bäst rankade universiteten i Skandinavien. Ligger i solna och är där genteknologi samt större delen av proteinvetenskap sitter.

SKO I Skyddsombud CBH
Skyddsombud

Slack I Slack
Chattverktyg för grupper på KTH.

SNO I Studienämndsordförande

Social I  Social
Kurs, program och gruppwebb.

SRO
Studenternas skolrådsrepresentant

SSG I Skolsamverkansgrupp
De ärenden som tas upp i skolsamverksangrupper är verksamhetsärenden, personalärenden, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

SVL I Studievägledare
Studievägledarna arbetar kortfattat stödjande till studenter och med uppföljning av studieresultat.

Tenure Track/TT I Tenure Track
Karriärsstöd för fakultet

TG I Tillgodoräknande
Tillgodoräknande (av kurs/kursmoment).

THS I Tekniska Högskolans studentkår

TK
Teknikringen

TKB / Teokem I Film om teoretisk kemi
Institutionen för Teoretisk Kemi och biologi

Trello I Trello
Projektplaneringsverktyg

TRITA nummer
Rapportserie för avhandlingar, rapporter och arkivering.

UA
Utbildningsadministrativtansvarig

UF I Universitetsförvaltningen, tidigare benämning på GVS

UG-Grupp I UG grupper
Behörighetsgrupp för t.e.x. e-postlista, projektkatalog mm

UHR I Universitets- och högskolerådet

UK I Utbildningskansliet

UKÄ I Universitetskanslerämbetet

VPN I Virtuellt privat nätverk

VS I Verksamhetsstödet

VV I Valhallavägen
Förkortning av skolans huvudcampus.

WIKS I KTH Windows
Tjänst från KTH IT, support ingår. Vanligt bland verksamhetsstödet.

WISUM I WISUM
KTH:s ehandelssystem

WoS I Web of Science
En av flera databaser över publikationer där man kan söka på en mängd olika sätt för att hitta sampublikationer mm

WWSC I Wallenberg Wood Science Center

W3D3 I W3D3
KTHs diarium/diarieföringssystem

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2023-02-07