Till innehåll på sidan

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 32

 • GU:s rekommendationer för examination VT20 inklusive omtentamensperioden i augusti

  Detta är en samlad bild av förutsättningarna för examination (förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå) VT20 inklusive omtentamensperioden i augusti.

 • KTH Digicertus Exam – Examination i datorsal

  KTH Digicertus Exam är lösningen för nedlåst examination i datorsal. Här presenteras processen för examination i datorsal övergripande. Sidan riktar sig till examinator samt lokalt administrativt respektive lärarnära stöd och länkar vidare till specifika guider för respektive roll. Materialet kan även vara bra att läsa för den som planerar att genomföra en skrivning i vanlig sal där studenterna tar med sina egna datorer.

 • Välja och utforma examination

  Examination är en central del av en kurs och är en av de faktorer som starkast påverkar hur studenterna tar sig an lärandet i kursen. Examinationen kan, rätt utformad, påverka både vad och hur studenterna lär sig. Nedanstående råd, reflektionsfrågor och rekommendationer är framtagna för att stödja dig som examinator i processen att tänka kring examination.

 • Checklista för genomförande av examination

  Denna checklista innehåller det som du behöver tänka på när det gäller att genomföra examination. Sidan riktar sig till dig som är examinator men i många fall kan uppgifterna delegeras till andra.

 • Examinationsrum i Canvas

  För alla typer av aktivitetstillfällen i Ladok generas examinationsrum i Canvas där examination kan genomföras enligt examinators önskemål. Examinationsrummen skapas med en gemensam mall och för enklare hantering av exempelvis extra skrivtid har varje examinationsrum som skapats särskilda sektioner för studenter med kompensatoriskt stöd.

 • Funkas rekommendationer kring hantering av stöd under examination

  Nedan finner du länkar till Funkas informationssidor samt kompletterande information om praktisk tillämpning av stöden. Sidan ger en snabb överblick för hantering av stöd vid framförallt digitala examinationer och utvecklades under pandemin.

 • Examinationsportfölj

  En examinationsportfölj innehåller en samling prestationer som studenten genomför för att visa på måluppfyllelse i en kurs. Portföljen kan variera vad gäller innehåll, arbetsprocess och studenternas inflytande i urvalet. På denna sida ges information om rekommenderat innehåll samt exempel angående redovisning av en examinationsportfölj.

 • Utforma skriftliga uppgifter

  När studenter har fri tillgång till andra informationskällor, så som vid en hemtentamen, krävs extra mycket tanke för att examinationen ska genomföras med hög validitet och reliabilitet. Nedan följer rekommendationer att tänka på vid utformning av examinerande uppgifter, främst för att motverka fusk.

 • Uppföljande muntlig examination för att stävja fusk

  När studenterna genomfört obevakade examinationsuppgifter kan det vara bra att arbetet följs upp med någon form av muntlig examination. På denna sida beskrivs bra uppföljande frågor samt förslag på situationer som läraren/examinatorn behöver fundera på före examinationen.

 • Kontrollskrivning (KS)

  Kontrollskrivningar är en form av minitentor som oftast omnämns som KSar. KSar kan genomföras på campus som salsskrivningar eller i datorsal för den som vill använda automatbedömda quiz. Det går också att genomföra KSar på distans i Canvas examinationsrum eller i kursens Canvasrum.

 • Tentamen och salskrivning

 • Zoomnärvaro vid examination

  Här finns information och rekommendationer för genomförande av tentamen på distans med zoomnärvaro.

 • Zoomansvarig person vid zoomnärvaro

  Här beskrivs den Zoomansvarige personens roll och ansvar inför, under och efter en tentamen på distans med zoomnärvaro.

 • Mötesvärd vid examination

  Här beskrivs mötesvärdens roll, ansvar samt tillvägagångssätt. Som mötesvärd ska du medverka till att studenterna ges möjlighet att genomföra tentor under lika villkor och facillitera kommunikationen mellan lärare, examinator och tentand.

 • Examination med bra slumpade värden

  Detta är ett exempel på examinationsupplägg genomfört på KTH. I denna examinationslösning ges exempel på bra sätt att variera räkneuppgifter utan att påverka studenternas möjlighet till att med samma svårighetsgrad visa lärandemål. Metoderna att variera uppgifterna har tagits fram med tanke på hur det går att avgöra om studenterna fuskat eller om identiska värden beror på ett skrivfel.

 • Kontinuerlig examination

  Detta är exempel på examinationsupplägg genomfört på KTH. Kursen har examinerats genom ett flertal moment utspridda i kursen för att stödja studenternas kontinuerliga lärande. Utöver exemplet på kontinuerlig examination diskuteras hur examinationen kan hanteras gentemot Ladok.

 • Videoinlämning vid examination

  Detta är ett exempel på examinationsupplägg genomfört på KTH. Kursen som beskrivs innehåller ett flertal moment som studenten ska göra för att bli godkänd. Ett moment innefattar att studenten ska lämna in ett individuellt filmklipp där studenten muntligt redogör för en uppgift. Det bidrar till ett examinerande moment med identitetskontroll som går att genomföra simultant i kurser med många studenter.

 • Vilket verktyg ska jag välja?

  Beroende på vilken slags examination du vill utforma finns det olika verktyg att använda. Här presenteras en översikt av verktygen Canvas, Möbius och Zoom och till vilka syften de kan användas.

 • Information att delge studenter

  Som examinator är du ansvarig att se till att studenterna erhåller information om formerna för examinationen samt hur examinationen ska genomföras i god tid innan genomförandet. Nedan finner du information om vad som ska informeras om inför examination.

 • Hemtentamen

  Hemtentamen är en examinationsform där studenten får en eller flera uppgifter att genomföra. En hemtentamen kan pågå under flera dagar eller en kortare tidsperiod (timmar). Examinationen genomförs utan övervakning. Examinationsuppgiften bör utformas utefter det faktum att studenten har tillgång till kurslitteratur, material, kommunikation med kurskamrater m.m.

 • Muntlig examination

  Här finns information om hur muntlig examination bör genomföras. Rekommendationerna inkluderar hur lärandemål kan visas vid muntlig examination och hur man kan använda muntlig examination för att motverka fusk.

 • Rekommendationer för muntlig examination

  De examinatorer som planerar att använda en muntlig examination i sin kurs rekommenderas att följa följande riktlinjer och läsa mer i referenserna nedan.

 • Examinators roll vid tentamen med zoomnärvaro

  Här beskrivs examinators roll och ansvar inför, under och efter en tentamen med zoomnärvaro.

 • Testa faktakunskap

  Detta är ett exempel på examinationsupplägg genomfört på KTH. Faktakunskap och procedurella färdigheter kan vara ett av de svårare momenten att examinera utan en situation där studenten bevakas. Det är enkelt att söka fram svar i litteratur och på internet och studenternas svar kan vara identiska utan att vara plagierade. Detta upplägg ger ett exempel på hur faktakunskap kan bedömas utan examination med övervakning.

 • Kontinuerlig övervakad kurs som examination

  Detta är ett exempel på ett specifikt examinationsupplägg genomfört på KTH. Under sidans sista rubrik beskrivs principer för upplägget som fungerar för andra sorters kurser. I examinationsupplägget löser studenterna ett antal komplicerade uppgifter i en online-träningsmiljö snarlik en eventuell framtida arbetsplats. Studenternas arbete följs kontinuerligt och bedömning utgår från ett helhetsperspektiv där lägre betyg erhålles om läraren hjälper studenten med att dela problemet till mindre bitar.

 • Examinerande projektmoment

  Detta är ett exempel på examinationsupplägg genomfört på KTH. I exemplet ingår momenten projektdelredovisningsmöten, handledningssamtal, kamratåterkoppling, litteraturseminarium och automatbedömda quiz. Nedan ges exempel på hur en kurs kan struktureras och genomföras utan föreläsningar, där de examinerande momenten genomförs som lärandemoment.

 • Inspelningar från webbinarier om examination

  På den här sidan hittar du inspelningar från tidigare Lunch 'n' Learn webbinarier som är relevanta för examination. Inspelningarna är främst från 2020 och 2021.

 • Hemexamination

  På dessa sidor finns exempel och rekommendationer för hur olika examinationsformer, som är tänkta att genomföras utan bevakning och på för studenten valfri plats, kan utformas och utvecklas.

 • Visa lärandemål vid muntlig examination

  Det finns flera sätt att genomföra en muntlig examination. Nedan beskrivs en metod som grundas i modern forskning. Examinationen utgår från en övergripande fråga som sedan besvaras och delas upp till mindre delar av studenten, eventuellt med stöd från läraren.

 • Exempelbank för examinationsupplägg

  Här finns exempel på olika sätt som kurser examineras på. Exemplen är tagna från KTH:s kurser och lärare och har i de flesta fall tagits fram under många års utveckling. Exemplen är utvalda för att inspirera och för att visa på några olika sätt som examinationsmetoder kan kombineras på för att tillsammans bygga upp en bra examination.

 • Skannade tentor till Canvas

  Vill du använda en campusförlagd salstentamen men slippa hantera de stora pappershögarna efteråt genom att göra bedömningsarbetet i Canvas SpeedGrader? I examinationsrummet för tentamen kan du med hjälp av funktionen KTH Import Exams enkelt välja att importera studenternas skrivningar som inlämningar i en Canvas Uppgift.

 • Examination

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2008-12-08